SFS 2008:629 Förordning om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

080629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:305) om
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos
barn och ungdom;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:305) om Nationellt

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och tio

övriga ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Regeringen ska
även utse tre av de övriga ledamöterna, varav en ledamot ska företräda
lärarna inom berörda ämnen, en ledamot ska företräda eleverna och en leda-
mot ska ha kompetens inom kostområdet.

I övrigt ska �rebro universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Statens

skolverk, Statens folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet och Livsmedelsver-
ket utse en ledamot var. Dessutom ska Sveriges Kommuner och Landsting
utse en ledamot.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande. Ledamöterna ska utses för

en tid av högst tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:867.

SFS 2008:629

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008