SFS 2008:630 Förordning om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

080630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:306) om
försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i
grundskolan;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2003:306) om försöksverk-

samhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan ska ha följande lydelse.

4 §

En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska an-

mäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. verksamheten vid den aktuella skolan,
2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
3. utformningen av försöksverksamheten, och
4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:630

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008