SFS 2008:632 Förordning om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

080632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:948) med
instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5 och 9�11 §§ förordningen (2007:948) med

instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

5 §

Statens skolinspektion upplåter lokaler och ansvarar för att kansligöro-

mål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed samman-
hängande uppgifter utförs åt nämnden. Skolinspektionens personal sköter
nämndens kansligöromål i enlighet med vad direktören begär.

9 §

�rendena ska avgöras efter föredragning av en särskilt utsedd föredra-

gande eller av direktören.

Föredragningen utförs av personal vid Statens skolinspektion, om den inte

utförs av direktören.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt

fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras.
Direktören får i ett enskilt fall besluta att ett ärende som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

10 §

Statens skolinspektion utser, efter samråd med direktören, personal

för föredragning inför nämnden.

11 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

16 § om beslutförhet,
20 § tredje stycket om föredragning, och
24 § om ställföreträdare.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:632

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008