SFS 2008:633 Förordning om ändring i förordningen (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

080633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:390) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:390) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

9 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skol-

verk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter med ansvar för handi-
kappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom
skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer

med funktionshinder.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:633

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008