SFS 2008:634 Förordning om ändring i förordningen (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

080634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1034) med
instruktion för Handikappombudsmannen;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1034) med instruktion

för Handikappombudsmannen ska ha följande lydelse.

2 §

Handikappombudsmannen ska särskilt

� upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer som med

organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksam-
heter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga
ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skol-
inspektion, organisationer på arbetsmarknaden samt andra myndigheter och
aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,

� långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet,

och

� genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinions-

bildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom
sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och

jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:634

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008