SFS 2008:635 Förordning om ändring i förordningen (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO);

080635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1036) med
instruktion för Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1036) med instruktion

för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO) ska ha följande lydelse.

2 §

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

(HomO) ska särskilt

� genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för

diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter,

� föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan

motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,

� ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet

samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering
på grund av sexuell läggning och följa forsknings- och utvecklingsarbete
som avser sådan diskriminering och homofobi,

� upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor

om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och
elevombudet inom Statens skolinspektion, universitet, högskolor, skolor och
andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälso-
institut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisa-
tioner på arbetsmarknaden, och

� följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt ut-

vecklingen inom Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och

jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:635

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

6

SFS 2008:578�644

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008