SFS 2008:636 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

080636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § och 8 kap. 2 § förordningen

(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Vägverket utövar tillsyn enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkom-

petens och föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

När det gäller tillsynen över hur prov genomförs vid gymnasieskola, kom-

munal vuxenutbildning eller fristående skola med motsvarande utbildning
ska Vägverket samråda med Statens skolinspektion. Skolinspektionen utö-
var enligt andra föreskrifter tillsyn över dessa skolformer i övrigt.

8 kap.

2 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförar-

kompetens i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående
skola med motsvarande utbildning där eleven går en nationell kurs som har
varit föremål för samråd med Vägverket.

Föreskrifter får meddelas om
1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och
2. utbildningsverksamheten hos skolan.
Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över utbild-

ningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:636

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008