SFS 2008:637 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

080637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)

dels

att 25 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 26 §, av följande ly-

delse.

25 §

1

Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om något annat

inte följer av 26 eller 27 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kon-
troll av livsmedel som importeras från ett tredje land, den myndighet som
prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en an-
läggning.

26 §

2

Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av

punkterna II och VI a i bilaga XIa rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av
den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jord-
bruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbrukspro-
dukter (⬝enda förordningen om de gemensamma organisationerna av mark-
naden⬝)

3

.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:64.

2

Tidigare 26 § upphävd genom 2008:64.

3

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, Celex 32007R1234.

SFS 2008:637

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008