SFS 2008:638 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

080638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 18 juni 2008.

Regeringen tillkännager

1

enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att föl-

jande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens
bestämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan
vid kärnkraftverket i Tjernobyl

2

.

2. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

3

.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel

4

.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den

27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

5

.

5. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om för-

längning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för
�sterrike, Finland och Sverige

6

.

6. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd

för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade
viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt för-
ordning (EG) nr 1493/1999

7

.

7. Rådets förordning (EG) nr 527/2003 av den 17 mars 2003 om tillstånd

för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner
som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska
metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

8

.

1

Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

EGT L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 31990R0737.

3

EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315.

4

EGT L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232.

5

EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex 31997R0258.

6

EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596.

7

EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037.

8

EUT L 78, 25.3.2003, s. 1, Celex 32003R0527.

SFS 2008:638

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:638

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel

9

.

9. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer

10

.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/
EEG

11

.

11. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005

om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lag-
ring av djupfrysta livsmedel

12

.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel

13

.

Grundförordningar inom området för EG:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EG:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

13. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner

14

.

14. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om all-

männa bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aroma-
tiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar
baserade på vinprodukter

15

.

15. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

16

.

16. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin

17

.

17. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om

den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter

18

.

18. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om

upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om
särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (⬝enda förordningen
om de gemensamma organisationerna av marknaden⬝)

19

, såvitt gäller mjölk

9

EUT L 309, 26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065.

10

EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

11

EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935.

12

EUT L 10, 13.1.2005, s. 18, Celex 32005R0037.

13

EUT L 404, 30.12.2006, s. 26, Celex 32006R1925.

14

EGT L 212, 22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136.

15

EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601.

16

EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536.

17

EGT L 179, 14.7.1999, s. 1, Celex 31999R1493.

18

EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex 32000R0104.

19

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, Celex 32007R1234.

background image

3

SFS 2008:638

och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrestprodukter,
produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer för salufö-
ring av kött och nötkreatur som är tolv månader eller yngre.

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

20

.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

20. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

21

.

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

22

.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/718/EG

23

.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd

24

.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG

25

.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

26

, så-

vitt gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

20

EUT L 39, 13.2.2008, s. 16, Celex 32008R0110.

21

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

22

EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829.

23

EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830.

24

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882.

25

EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396.

26

EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.

background image

4

SFS 2008:638

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen,

� bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsme-

delslagen.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

27

, såvitt gäller avdelning II.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsme-
delsburna zoonotiska smittämnen

28

, såvitt gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontrollpro-

gram i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ur-
sprung,

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

29

, utom såvitt gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I,
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför till-

lämpningsområdet för livsmedelslagen.

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

30

, utom såvitt gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.

27

EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex 32000R1760.

28

EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160.

29

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852.

30

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

background image

5

SFS 2008:638

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel

31

, utom såvitt gäller

� artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

och punkt 4 i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livs-
medel

32

, utom såvitt gäller näringspåståenden och kommersiella meddelan-

den i form av reklam.

�vriga förordningar

32. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött

33

, utom såvitt gäller

� artikel 4.2,
� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel,

� artiklarna 12.2�12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2007:601) om de EG-

förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

31

EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854.

32

EUT L 404, 30.12.2006, s. 9, Celex 32006R1924.

33

EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075.

background image

6

SFS 2008:638

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)