SFS 2008:639 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

080639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2001:1085) om motor-

fordons avgasrening

dels

att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 1 a och 9 a�

9 c §§, av följande lydelse samt närmast före 9 a

och 9 c §§ nya rubriker av

följande lydelse,

dels

att 1 § och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och

motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9�9 c, 12 och 15 §§,

2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och

motorbränslen i fråga om 13 § första stycket,

3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och

motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 14 §,

4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 5 §, och
5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

1 a §

Förordningen gäller inte

1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,
2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller

fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat
område,

3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.
Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i

Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon ska
dock uppfylla villkor om utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hem-
land.

1

Jfr kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den

tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening
genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080)
och kommissionens direktiv 2006/120/EG av den 27 november 2006 om rättelse och
ändring av direktiv 2005/30/EG om ändring, för att anpassa dem till den tekniska ut-
vecklingen, av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG av-
seende typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 330, 28.11.2006,
s. 16, Celex 32006L0120).

2

Senaste lydelse 2003:872.

SFS 2008:639

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:639

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar

9 a §

Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för

en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkän-
nande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv
2002/80/EG. �ven efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering
på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgod-
kännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober
2002.

9 b §

En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts i omlopp

inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och som inte uppfyller
kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att ersättningskatalysatorn åtföljs av

1. information om katalysatortillverkarens namn eller varumärke,
2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är godkänd för

med uppgift om fordonens tillverkningsår,

3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan monteras på for-

don som är utrustade med system för omborddiagnos, om det är fråga om en
sådan ersättningskatalysator, och

4. monteringsanvisningar, om det behövs.
Information, märkning och anvisningar som avses i första stycket kan

lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på er-
sättningskatalysatorns förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren
distribuerar till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt.

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för
motorcyklar

9 c §

Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator

om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Från och med
den 1 januari 2009 får inte ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i
enlighet med direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som typ-
godkänts enligt det direktivet.

background image

3

SFS 2008:639

Bilaga 1

3

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen

förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

A Bilar

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar
eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts
längre än vad som framgår av följande tabell. �&lder och körsträcka räknas
från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första re-
gistreringsbesiktningen.

a) För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt di-
rektiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelats före den
1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/80 000 km.
b) Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

B Mopeder och motorcyklar

1.3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven i direktiv 97/
24/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3

Senaste lydelse 2008:50. �ndringen innebär att avsnitt A 4 och B 1.4 utgår.

Fordonskategori

�&lder och körsträcka

Fordon med typgodkännande enligt direktiv
70/220/EEG

5 år/100 000 km

a)

Motor med typgodkännande enligt direktiv
2005/55/EG som skall monteras i fordons-
kategori

N

1

och M

2

5 år/100 000 km

N

2

,

N

3

med en totalvikt som inte

överstiger 16 ton,

M

3

klas

s

b)

I, II och A och M

3

klass

b)

B med en

totalvikt som inte överstiger 7,5 ton

6 år/200 000 km

N

3

med en totalvikt överstigande 16 ton, M

3

klass

b)

III och M

3

klass

b)

B med en totalvikt

överstigande 7,5 ton

7 år/500 000 km

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008