SFS 2008:640 Lag om ändring i miljöbalken

080640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 kap. 7 a § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

15 kap.

7 a §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. skyldighet för producenter av förpackningar och av papper för tid-

ningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande papperspro-
dukter att se till att förpackningarna eller papperet omfattas av ett insam-
lingssystem för återvinning eller återanvändning,

2. skyldighet för producenter av förpackningar för konsumtionsfärdig

dryck gjorda av plast eller metall att se till att insamlingssystemen utformas
så att de genom utbetalning av pant eller premie uppmuntrar att förpack-
ningar lämnas tillbaka till systemen,

3. förbud för producenter som avses i 2 att överlåta eller saluföra förpack-

ningar som inte ingår i ett insamlingssystem,

4. skyldighet för producenter som avses i 2 att se till att förpackningarna

förses med märkning med uppgifter om insamlingssystemet,

5. tillstånd för yrkesmässig drift av ett sådant insamlingssystem som avses

i 1,

6. tillstånd för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i för-

packningar gjorda av plast eller metall eller införsel till Sverige av konsum-
tionsfärdig dryck i sådana förpackningar, och

7. avgift vid införsel och annat som behövs för att säkerställa att inhemska

och till Sverige införda förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda
av plast eller metall kan konkurrera på lika villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1

Prop. 2007/08:129, bet. 2007/08:MJU8, rskr. 2007/08:229.

2

Senaste lydelse 2003:1187.

SFS 2008:640

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:640

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)