SFS 2008:641 Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

080641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:209) om produ-

centansvar för elektriska och elektroniska produkter

dels

att 9, 10, 20 och 27 §§

samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast

före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälningsplikt

8 a §

Innan en producent säljer elektriska eller elektroniska produkter som

ingår i en produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning ska producen-
ten se till att den försäljningsverksamheten omfattas av en anmälan till
Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla

1. uppgift om den produktkategori som produkterna ingår i,
2. producentens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
3. uppgift om vilket insamlingssystem för produkterna som producenten

avser att använda sig av, och

4. en beskrivning av hur producenten avser att fullgöra skyldigheten att

säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna för-
ordning.

Uppgifter om genomförd försäljning

9 §

En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter ska

lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket. Uppgifterna ska avse
produkter i varje produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning, speci-
ficerat i de produkttyper och på det sätt som för tillämpningen av förord-
ningen är lämpligt. Uppgifter ska lämnas om

1. vilka produkter och kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, av de olika

produkterna som producenten har sålt i Sverige och på distans till andra län-
der i Europeiska unionen,

2. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som pro-

ducenten har sålt i Sverige,

SFS 2008:641

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:641

3. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som pro-

ducenten har sålt på distans till varje annat land i Europeiska unionen, och

4. hur producenten har fullgjort skyldigheten att säkerställa finansiering

enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna förordning.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars

kalenderåret efter försäljningen. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den
omfattning som Naturvårdsverket bestämmer.

10 §

Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa de uppgifter som

producenter lämnat enligt 8 a och 9 §§.

Naturvårdsverket ska med hjälp av uppgifterna och genom utbyte av in-

formation med andra länder i Europeiska unionen beräkna varje producents
marknadsandel av de hushållsprodukter som säljs i Sverige och, i fråga om
distansförsäljning till ett annat land i Europeiska unionen, hur stor mark-
nadsandel producentens distansförsäljning utgör av sålda hushållsprodukter
i varje sådant land.

Marknadsandelarna får avse viss produkttyp eller produktmarknad eller

annan lämplig indelning.

20 §

För beräkning av de mål som anges i bilaga 3 till denna förordning

ska en producent se till att det för de produkter som samlats in i insamlings-
system som avses i 16 § eller lämnats till producenten enligt 14 § finns upp-
gifter tillgängliga om hur mycket som

1. samlats in,
2. återanvänts utan förbehandling,
3. förbehandlats,
4. återanvänts efter förbehandling,
5. materialåtervunnits,
6. energiåtervunnits,
7. bortskaffats på annat sätt, och
8. förts ut från Sverige för hantering som avses i 2�7.
För uppgifter om förfaranden som avses i första stycket 3�7 och som skett

utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att produkterna har
hanteras på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars

kalenderåret efter det år då produkterna samlades in eller lämnades till pro-
ducenten. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den omfattning som
framgår av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av
30 §.

27 §

En producent ska, utöver det som sägs i 9 §, årligen redovisa till Na-

turvårdsverket på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter en-
ligt denna förordning.

Första stycket gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 16 och

17 §§.

background image

3

SFS 2008:641

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008