SFS 2008:642 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

080642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förordningen om producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter

8.1.1

För en överträdelse av 9 § förordningen (2005:209) om producentan-

svar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad med
att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är miljösanktions-
avgiften 10 000 kronor.

8.1.2

För en överträdelse av 20 § förordningen (2005:209) om producent-

ansvar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad
med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är
miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:257.

SFS 2008:642

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008