SFS 2008:643 Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

080643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om befattningsutbildning för rektorer och annan
personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Myndigheten
för skolutveckling anordna uppdragsutbildning i form av befattningsutbild-
ning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

2 §

Ett uppdrag enligt 1 § får gälla för högst sex år i taget.

3 §

Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga

skolformer, förskola och fritidshem som regleras i skollagen (1985:1100)
samt motsvarande verksamheter som anordnas av enskilda fysiska eller juri-
diska personer.

Utbildningen

4 §

En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 § bara om

utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstill-
stånd för.

Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om

utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret
för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

5 §

Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan perso-

nal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i
föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att
utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan

SFS 2008:643

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:643

1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbild-

ning,

2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verk-

samhetsnivå, och

3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.
Myndigheten för skolutveckling ska i samband med beställning av befatt-

ningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

6 §

Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av

kurserna

1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och
3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Avgifter

7 §

För befattningsutbildningen tillämpas avgiftsförordningen (1992:191).

Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska be-
räknas så att den ger full kostnadstäckning.

Anmälan och urval

8 §

En

skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer eller annan

personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattnings-
utbildningen.

9 §

Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på

utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att nyan-
ställda rektorer erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

10 §

Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på

högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt

bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskole-
utbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

11 §

Den som har gått igenom en kurs inom befattningsutbildningen med

godkänt resultat eller har motsvarande utbildning från ett annat land har rätt
att tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller hon deltar i
befattningsutbildningen.

background image

3

SFS 2008:643

12 §

En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna sig en eller

två av de kurser som anges i 6 §, om han eller hon har förvärvat motsvarande
kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet

13 §

Om en rektor eller annan person med motsvarande ledningsfunktion

genom tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som
kan jämställas med befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon
rätt att få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga redo-
visningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som avses i 11, 12
eller 15 §.

Beslut om tillgodoräknande m.m.

14 §

Högskolan ska, på begäran av den som deltar i befattningsutbild-

ningen och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne,
pröva tillgodoräknanden enligt 11 och 12 §§. En högskola som anordnar be-
fattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga redovisningar
som avses i 13 § ska lämnas. Skriftliga redovisningar får bara lämnas om
både rektorn eller annan person med motsvarande ledningsfunktion och den
skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

15 §

Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att tillgodo-

räkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i hög-
skoleförordningen (1993:100).

Uppföljning

16 §

Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan

personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
genomgått befattningsutbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen är skyldig att med-

verka i uppföljningen av utbildningen.

�verklagande

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008