SFS 2008:644 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

080644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras en ny paragraf, 7 kap. 20 §, samt närmast före 7 kap. 20 § en ny rubrik
av följande lydelse.

7 kap.

Underrättelse till annan stat

20 §

I ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvis-

ning får den verkställande myndigheten lämna nedanstående uppgifter om
en utlännings personliga förhållanden till den stat som avvisning eller utvis-
ning ska ske till, så att en behörig myndighet kan utfärda de resehandlingar
som behövs:

1. fullständigt namn, inklusive tidigare namn och pseudonymer,
2. kön, födelsedatum och födelseort,
3. fotografi och fingeravtryck,
4. medborgarskap och språk,
5. civilstånd, makes fullständiga namn och adress samt barns namn och

ålder,

6. senast kända adress i Sverige,
7. tidigare kända adresser i den stat avvisning eller utvisning ska verkstäl-

las till,

8. faders och moders fullständiga namn och adress samt
9. identitetshandlingar och resehandlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:644

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008