SFS 2008:646 Lag om ändring i föräldrabalken

080646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 kap. 16 § föräldrabalken

2

ska ha

följande lydelse.

21 kap.

16 §

3

Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel tillämpas i

övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Senaste lydelse 2006:458.

SFS 2008:646

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008