SFS 2008:648 Lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

080648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:25) om
försöksverksamhet med videokonferens i allmän
förvaltningsdomstol;

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2001:25) om försöksverk-

samhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol, i stället för dess
lydelse enligt lagen (2006:1436) om fortsatt giltighet av nämnda lag, ska
fortsätta att gälla till och med den 31 oktober 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

SFS 2008:648

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008