SFS 2008:650 Lag om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken

080650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:684) om ändring i
äktenskapsbalken;

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2005:684) om ändring i

äktenskapsbalken ska utgå.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

SFS 2008:650

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008