SFS 2008:654 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 26

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

8 kap.

26 §

3

Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting
eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana över-
läggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta
gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse
ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2002:164.

SFS 2008:654

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008