SFS 2008:656 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

080656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5, 9, 10, 19 och 21 §§ förordningen (2002:687)

om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av
sådana läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

9 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska meddela beslut inom

180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett läkemedel eller en
vara ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in till myndigheten.

Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska medde-

las inom 90 dagar från det att ansökan kom in till myndigheten. Om de upp-
gifter som lämnats till stöd för ansökan är otillräckliga, ska myndigheten
snarast underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och
fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa kompletterande uppgifter tagits
emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan tidsfristen förlängas en-
dast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden ska informeras om en så-
dan förlängning innan fristen löpt ut.

Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges i andra

stycket har sökanden rätt att verkställa den begärda prishöjningen fullt ut.

Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska med-

delas så snart det är möjligt.

10 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

ska offentliggöra en för-

teckning över de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna samt uppgif-
ter om vilka priser som får tas ut för dessa produkter. Denna förteckning och
dessa uppgifter ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska gemen-
skapernas kommission.

19 §

Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och läkemedels-

förmånsverket och landstingen, fastställa blanketter som avses i 7 och 8 §§.

21 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela ytterligare fö-

reskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

1

Senaste lydelse 2003:187.

SFS 2008:656

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:656

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

m.m. Socialstyrelsen får dock meddela föreskrifter om arbetsplatskoder
samt om verkställighet av 18 § 2 och 19 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)