SFS 2008:658 Förordning om ändring i förordningen (1996:1290) om handel med läkemedel m.m.

080658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1290) om handel
med läkemedel m.m.;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:1290) om handel med

läkemedel m.m. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om hur anmälnings-

skyldigheten i 6 b och 6 c §§ lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
m.m. ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:658

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

3

SFS 2008:645�689

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008