SFS 2008:659 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

080659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1206) med instruk-

tion för Läkemedelsförmånsnämnden

dels

att rubriken till förordningen samt 1, 11 och 13 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels

att rubriken närmast före 7 § ska lyda ⬝Handläggningen i Läke-

medelsförmånsnämnden och Nämnden för statligt tandvårdsstöd⬝.

Förordning med instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

1 §

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ansvarar för beslut om sub-

ventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.
Myndigheten ska genom sin verksamhet medverka till en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i samhället.

Myndigheten ansvarar också för verksamheten vid Nämnden för statligt

tandvårdsstöd.

11 §

2

Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga er-

sättare för dessa i Läkemedelsförmånsnämnden och Nämnden för statligt
tandvårdsstöd utses av regeringen för en bestämd tid.

Av ledamöterna i Läkemedelsförmånsnämnden ska fyra hämtas från

landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer som har kunskaper
inom läkemedelsområdet och två från brukargrupperna.

13 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Tand-

vårds- och läkemedelsförmånsverket.

1

Senaste lydelse 2008:200.

2

Senaste lydelse 2008:200.

SFS 2008:659

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:659

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)