SFS 2008:662 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

080662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels

att 14 a § och rubriken närmast före 14 a § ska upphöra att gälla,

dels

att 1�3, 5, 8, 10�12 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

3

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas

så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls.

Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.

2 §

4

I denna lag avses med

1.

skogsmark:

mark inom ett sammanhängande område där träden har en

höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio
procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan
produktionshöjande åtgärder,

2.

produktiv skogsmark:

skogsmark som enligt vedertagna bedömnings-

grunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar
och år,

3.

skogligt impediment:

improduktiv skogsmark och träd- och buskmark.

Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som inte är produktiv

skogsmark enligt definitionen i första stycket 2.

Med träd- och buskmark avses mark inom ett sammanhängande område

som inte är skogsmark enligt definitionen i första stycket 1, och som uppfyl-
ler minst ett av följande kriterier.

1. Träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än

fem procent.

2. Den sammanlagda täckningen av träd och buskar högre än 0,5 meter är

minst tio procent.

3. Förutsättningarna finns att nå gränsvärdena i 1 eller 2 utan produktions-

höjande åtgärder.

1

Prop. 2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244.

2

Lagen omtryckt 1993:553

senaste lydelse av 14 a § 1998:1538.

3

Senaste lydelse 1993:553.

4

Senaste lydelse 1993:553.

SFS 2008:662

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:662

2 a §

Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt 2 § anses inte sådana

områden där marken i väsentlig utsträckning används för jordbruksändamål,
hör till byggnader eller anläggningar eller används för annat ändamål än att
tillgodose intressen som kan hänföras till träden och vegetationen.

3 §

Denna lag hindrar inte att produktiv skogsmark tas i anspråk för annat

ändamål än virkesproduktion.

Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ ska inte tillämpas på produktiv skogs-

mark som i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkespro-
duktion.

5 §

5

Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark

1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på

grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,

2. om marken ligger outnyttjad, eller
3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.
�&tgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan

dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig tid.

Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som på grund av

särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.

8 §

6

Den produktiva skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och

vård av ny skog.

Om säkerhet ställts för fullgörande av återväxtåtgärder enligt 36 § och den

produktiva skogsmark på vilken åtgärderna ska vidtas överlåts genom för-
säljning, byte eller gåva, är den som ställt säkerhet solidariskt med en senare
ägare ansvarig för kostnader som uppkommer om åtgärderna efter beslut av
Skogsstyrelsen enligt 35 § fjärde stycket utförs på ägarens bekostnad.

Ansvar enligt andra stycket är begränsat till det belopp för vilket säkerhet

ställts. Ansvaret för den som ställt säkerhet upphör om en ny ägare ställer sä-
kerhet för de ifrågavarande återväxtåtgärdernas fullgörande och säkerheten
godkänns av Skogsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen i andra fall än som anges i

tredje stycket besluta att en tidigare ägares ansvar för återväxtåtgärderna ska
bortfalla.

10 §

7

Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för

återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd

för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får
avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att
tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla

natur- eller kulturmiljövärden får Skogsstyrelsen i särskilda fall medge un-
dantag från första stycket.

5

Senaste lydelse 1993:553.

6

Senaste lydelse 2005:1164.

7

Senaste lydelse 2005:1164.

background image

3

SFS 2008:662

11 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i

fråga om större skogsinnehav, för att främja en jämn åldersfördelning av
skogen föreskriva att högst en viss andel av en brukningsenhets areal pro-
duktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används för annat ända-
mål än virkesproduktion får avverkas under en viss period.

I fråga om övriga skogsinnehav får föreskrifter enligt första stycket inne-

bära att avverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av
brukningsenhetens areal produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträck-
ning används för annat ändamål än virkesproduktion kommer att bestå av
kalmark och yngre skog.

12 §

9

Som brukningsenhet ska räknas den produktiva skogsmark inom en

kommun som tillhör samma ägare, om inte annat följer av föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

14 §

10

Den produktiva skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter

som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
underrätta Skogsstyrelsen om

1. avverkning och uttag av skogsbränsle som ska äga rum på hans eller

hennes mark,

2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd en-

ligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kul-

turmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans eller hennes
mark, och

4. vad han eller hon avser att göra för att trygga återväxten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

8

Senaste lydelse 1993:553.

9

Senaste lydelse 1993:553.

10

Senaste lydelse 2005:1164.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008