SFS 2008:663 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

080663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver

1

att bilaga

1 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Bilaga 1

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut en-

ligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av
beslut 3 och 6 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i be-
sluten specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Argentina

1. Kommissionens beslut 2003/490/
EG av den 30 juni 2003 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat
skydd för personuppgifter i Argen-
tina.

3

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT

L

281, 23.11.1995, s.

31, Celex

31995L0046).

2

Förordningen omtryckt 2006:1221.

3

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

SFS 2008:663

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:663

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna

2. Kommissionens beslut 2003/821/

Guernsey, Alderney, Sark, Herm,

EG av den 21 november 2003 om

Jethou, Brecqhou och Lihou

skyddsnivån för personuppgifter på
Guernsey.

4

Förenta staterna

3. Kommissionens beslut 2000/520/
EG av den 26 juli 2000 enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om huruvida ett adekvat
skydd säkerställs genom de princi-
per om integritetsskydd (Safe Har-
bour Privacy Principles) i kombina-
tion med frågor och svar som För-
enta staternas handelsministerium
utfärdat.

5

Isle of Man

4. Kommissionens beslut 2004/411/
EG av den 28 april 2004 om skydds-
nivån för personuppgifter på Isle of
Man.

6

Jersey

5. Kommissionens beslut 2008/393/
EG av den 8 maj 2008 enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för per-
sonuppgifter på Jersey.

7

Kanada

6.

Kommissionens beslut 2002/2/

EG av den 20 december 2001 i en-
lighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 95/46/EG om adek-
vat skydd för personuppgifter ge-
nom den kanadensiska lagen om
elektroniska handlingar och skydd
för personuppgifter (Personal Infor-
mation Protection and Electronic
Documents Act).

8

Schweiz

7. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd av per-
sonuppgifter i Schweiz.

9

4

EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

5

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

6

EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

7

EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

8

EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

9

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).