SFS 2008:664 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

080664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Den officiella statistiken

INNEH�&LL

Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

1

Senaste lydelse 2006:381.

SFS 2008:664

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:664

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE

Bostadsbyggande och ombyggnad

SCB

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

SCB

Byggnadskostnader SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

SCB

Bostads- och hyresuppgifter

SCB

Fastighetspriser och lagfarter

SCB

Fastighetstaxeringar SCB

DEMOKRATI

Allmänna val

SCB

Partisympatier SCB

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över

Allmänna val

och

Partisympatier

får per-

sonuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska
åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackföre-
ning.

ENERGI

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

Jordbrukets struktur

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Statens jordbruksverk

Sysselsättning i jordbruket

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket

Statens jordbruksverk

Djurhälsa

Statens jordbruksverk

Produktion i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Skogarnas tillstånd och förändring

Sveriges lantbruks-
universitet

Fiske Fiskeriverket

Vattenbruk Fiskeriverket

LEVNADSF�RH�&LLANDEN

Levnadsförhållanden

SCB

Jämställdhet SCB

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över

Levnadsförhållanden

får personuppgifter

enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och med-
lemskap i fackförening.

background image

3

SFS 2008:664

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

MILJ�

Utsläpp Naturvårdsverket
Avfall

Naturvårdsverket

Miljötillstånd Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning

Naturvårdsverket

Kemikalier, försäljning och användning

Kemikalieinspektionen

Miljöekonomi och hållbar utveckling

SCB

Gödselmedel och kalk

SCB

Markanvändning SCB

Vattenanvändning SCB

OFFENTLIG EKONOMI

Finanser för den kommunala sektorn

SCB

Statlig upplåning och statsskuld

Riksgäldskontoret

Taxering SCB

Utfallet av statsbudgeten

Ekonomistyrningsverket

SOCIALF�RS�KRING M.M.

Stöd till barnfamiljer

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Försäkringskassan

Stöd vid ålderdom

Försäkringskassan

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över

Stöd till barnfamiljer

,

Stöd vid sjukdom

och handikapp

och

Stöd vid ålderdom

får personuppgifter enligt 8 § behand-

las som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJ�NST

Individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen

�ldre- och handikappomsorg

Socialstyrelsen

Stöd och service till funktionshindrade

Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över

Individ- och familjeomsorg

får person-

uppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort
orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberö-
vanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med
stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över

�ldre- och handikappomsorg

får per-

sonuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser
i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över

Stöd och service till funktionshindrade

får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd
och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

background image

4

SFS 2008:664

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)