SFS 2008:665 Förordning om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

080665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:75) om
anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor
för produktion av biomassa;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:75) om anlägg-

ningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

1

dels

att 3 a, 6 a och 15 a §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 15 a § ska utgå,

dels

att 3�4 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som berättigar till

samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den
29 september 2003 om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och
om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG)
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999,
(EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000,

(EEG) nr 2358/71 och (EG) nr

2529/2001

3

.

Stöd enligt första stycket lämnas inte för plantering på naturbetesmarker

eller slåtterängar.

4 §

4

Grödor som berättigar till stöd är skottskog med kort omloppstid en-

ligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma be-
stämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

5

.

7 §

6

Stöd ska lämnas som bidrag. Stödet får motsvara högst 10 procent av

de stödberättigande utgifterna och högst 1 000 kr per hektar.

1

Senaste lydelse av

3 a § 2005:355
6 a § 2005:355
15 a § 2005:355
rubriken närmast före 15 a § 2005:355.

2

Senaste lydelse 2005:355.

3

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

4

Senaste lydelse 2005:355.

5

EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).

6

Senaste lydelse 2005:355.

SFS 2008:665

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:665

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)