SFS 2008:666 Förordning om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

080666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till
insatser på livsmedelsområdet;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:80) om stöd till in-

satser på livsmedelsområdet

dels

att 2, 5, 10, 12 och 22 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

2 §

Stöd enligt 7�10, 12 och 13 §§ får endast lämnas enligt

1. kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små
och medelstora företag

1

,

2. kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

2

,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till
små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jord-
bruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

3

,

4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004

4

,

eller

5. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

5

.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 4 eller 5 beviljas sammanslut-

ningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna
flera företag ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som
avses gynnas av projektet.

Oavsett vad som anges i första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt

10 § andra stycket och 12 § tredje stycket.

1

EGT L 10, 13.1.2001, s. 33 (Celex 32001R0070).

2

EGT L 10, 13.1.2001, s. 20 (Celex 32001R0068).

3

EUT L 358, 16.12.2006, s. 3 (Celex 32006R1857).

4

EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).

5

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2008:666

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:666

5 §

En mottagare av stöd enligt förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för samma stödberätti-
gande kostnader enligt denna förordning.

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt

stöd eller annat gemenskapsstöd än det som avses i första stycket om de
sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i
denna förordning. Om stödet lämnas enligt 2 § första stycket 4 eller 5 får de
sammanlagda stöden dock inte medföra att de stödtak som anges i förord-
ning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG) nr 875/2007 överskrids.

10 §

Stöd enligt 8 och 9 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgär-

derna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en natura-
förmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en
organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få
tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin

administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsterna.

12 §

Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst

50 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av utomstående
konsulter. Tjänsterna får inte vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och
får inte avse ett företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd enligt första stycket betalas ut till de aktörer som anordnar åtgär-

derna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaför-
mån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en or-
ganisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få till-
gång till tjänsten.

De aktörer som avses i andra stycket får beviljas stöd för kostnader för

administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsterna.

22 §

Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som bevil-

jas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgif-
ter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd
som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 70/2001, 68/2001, 1857/

2006, 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med

den 31 december 2010. Stöd enligt 8, 9 och 12 §§ som omfattas av kommis-
sionens förordning (EG) nr 1857/2006 får dock beviljas först efter det att
Europeiska kommissionen offentliggjort en sammanfattning av stödord-

ningen på Internet.

background image

3

SFS 2008:666

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008