SFS 2008:667 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

080667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1716) om fisket, vat-

tenbruket och fiskerinäringen ska införas sex nya paragrafer, 5 kap.
1 c�1 e §§, 6 kap. 2 b�2 d §§, närmast före 6 kap. 2 b § en ny rubrik samt en
ny bilaga av följande lydelse.

5 kap.

1 c §

Har beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen (1993:787) medde-

lats ska Fiskeriverket snarast underrätta polismyndigheten och åklagare om
beslutet.

1 d §

Kustbevakningen och polismyndigheten ska till Fiskeriverket lämna

sådana uppgifter som Fiskeriverket kan antas behöva vid prövning av ären-
den om administrativa sanktioner enligt 50 a och 50 h §§ fiskelagen
(1993:787).

1 e §

En allmän domstol ska snarast sända en kopia av en dom som avser

brott enligt fiskelagen (1993:787) till Fiskeriverket.

Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h §

fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller
ogillas, snarast underrätta Fiskeriverket om det.

Om Fiskeriverket lämnat en sådan underrättelse som avses i 5 kap. 1 c §

och har det därefter beslutats att förundersökning avseende brott som legat
till grund för beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller av-
slutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet
snarast underrätta Fiskeriverket om det.

6 kap.

Sanktionsavgifter

2 b §

Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska tas ut för de

överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

2 c §

Fiskeriverket får meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsav-

gifter ska betalas.

SFS 2008:667

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:667

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2 d §

Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras

eller fastställs genom en dom som har vunnit laga kraft, ska domstolen sna-
rast sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum
domen vann laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet,

om den beslutar att ett överklagat beslut om sanktionsavgift tills vidare inte
får verkställas, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

3

SFS 2008:667

Bilaga

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska 5 000 kr betalas vid fiske med far-
tyg med en längd understigande 12 meter, 10 000 kr vid fiske med fartyg
med en längd av 12 meter eller mera men understigande 24 meter och
25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 1 och 1a i samt bilaga 4 till kommissionens förordning

(EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för
registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

1

,

b) artiklarna 6, 19e och 28c i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den

12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma
fiskeripolitiken

2

,

c) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december

2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske ef-
ter djuphavsbestånd

3

,

d) artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004

om åtgärder för återhämtning av torskbestånd

4

,

e) artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om

åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet

5

,

f) artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september

2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i �stersjön och
det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr
2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97

6

,

g) artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 av den

20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill
och taggmakrill

7

,

h) artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008

om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna vill-
kor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten
och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

8

,

eller

i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att

� inte föra fiskeloggbok, kustfiskejournal eller fångstjournal,
� inte i rätt tid föra in uppgifter i sådana dokument,
� inte i rätt tid sända eller lämna in sådana dokument, eller
� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådana dokument.

1

EGT L 276, 10.10.1983, s. 1 (Celex 31983R2807).

2

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2847).

3

EGT L 351, 28.12.2002, s. 6 (Celex 32002R2347).

4

EUT L 70, 9.3.2004, s. 8 (Celex 32004R0423).

5

EUT L 150, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0811).

6

EUT L 248, 22.9.2007, s. 1 (Celex 32007R1098).

7

EUT L 337, 21.12.2007, s. 56 (Celex 32007R1542).

8

EUT L 19, 23.1.2008, s. 1 (Celex 32008R0040).

background image

4

SFS 2008:667

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2807/83,
b) artiklarna 8 och 28f i förordning (EEG) nr 2847/93,
c) artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om

fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda
och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar

9

,

d) artikel 22 i förordning (EG) nr 1098/2007, eller
e) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�e ska bestå i att

� inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
� inte i rätt tid sända eller lämna in sådana dokument, eller
� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådana dokument.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 7 och 28e i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1292/97 av den 3 juli

1997 om fastställande av anmälningsfrister för fiskefartyg som för vissa
tredje länders flagg eller som är registrerade i dessa länder, i enlighet med
artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kon-
trollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

10

,

c) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i �stersjön, Skagerrak och Kattegatt

11

,

d) artikel 11 i förordning (EG) nr 423/2004,
e) artikel 8 i förordning (EG) nr 811/2004,
f) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
g) artikel 3 i förordning (EG) nr 1542/2007,
h) artikel 37 i samt punkterna 17�19 i bilaga IIA till förordning (EG) nr

40/2008, eller

i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att

� inte göra förhandsanmälan,
� inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
� utan medgivande anlöpa hamn eller påbörja landning före den tid som

angetts i förhandsanmälan,

9

EGT L 121, 12.5.1994, s. 3 (Celex 31994R1093).

10

EGT L 176, 4.7.1997, s. 21 (Celex 31997R1292).

11

EGT L 93, 8.4.1999, s. 10 (Celex 31999R0728).

background image

5

SFS 2008:667

� utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som an-

getts i förhandsanmälan, eller

� inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 3 i förordning (EG) nr 1542/2007, eller
b) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�b ska bestå i att lämna fel-
aktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 12, 19b, 19c och 28c i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 6 i förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december 1999 om

att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som av-
ses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordost-
atlanten

12

,

c) artikel 9 i förordning (EG) nr 423/2004,
d) artikel 13 i förordning (EG) nr 1098/2007, eller
e) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�e ska bestå i att

� inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, un-

derrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 7 och 28e i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 3 i förordning (EG) nr 1093/94,
c) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
d) artikel 12 i förordning (EG) nr 423/2004,
e) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
f) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
g) artikel 2 i förordning (EG) nr 1542/2007,
h) artikel 36 i förordning (EG) nr 40/2008, eller
i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

12

EGT L 337, 30.12.1999, s. 1 (Celex 31999R2791).

background image

6

SFS 2008:667

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga ex-
emplar av marina organismer

13

,

b) artikel 10 i förordning (EG) nr 1098/2007,
c) artiklarna 22 och 58 i samt tilläggen 1�3 till bilaga IIA till förordning

(EG) nr 40/2008, eller

d) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�d ska bestå i att inte med-
föra fisketillstånd, fiskelicens, certifikat eller fiskeloggbok ombord.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artiklarna 11 och 23 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003

av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade
övervakningssystemet för fartyg

14

, eller

c) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte rap-
portera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är
ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

13

EGT L 125, 27.4.1998, s. 1 (Celex 31998R0850).

14

EUT L 333, 20.12.2003, s. 17 (Celex 32003R2244).