SFS 2008:668 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

080668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1513) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Den legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens ska ge-

nomgå vidareutbildning under minst fem år för att förvärva de kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialist-
kompetensen. Specialistkompetensen ska förvärvas genom tjänstgöring som
läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbild-
ning (specialiseringstjänstgöring). Meriter från utbildning på forskarnivå får
tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen. Socialstyrelsen får meddela
närmare föreskrifter om tillgodoräknande av sådana meriter.

De medicinska specialiteterna delas in i bas- och grenspecialiteter samt

tilläggsspecialiteterna Akutsjukvård och Smärtlindring. För att få bevis om
specialistkompetens i en grenspecialitet krävs innehav av bevis om specia-
listkompetens i en basspecialitet enligt tabellen nedan. För att få bevis om
specialistkompetens i en tilläggsspecialitet krävs innehav av bevis om speci-
alistkompetens i en basspecialitet. Socialstyrelsen får meddela närmare före-
skrifter om vilka innehav av bevis om specialistkompetens i en basspeciali-
tet som krävs.

De bas- och grenspecialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås

är följande.

1

Senaste lydelse 2007:433.

Basspecialitet

Grenspecialitet

Kirurgiska specialiteter

Kirurgi

Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi

Thoraxkirurgi

SFS 2008:668

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

4

SFS 2008:645�689

background image

2

SFS 2008:668

Ortopedi

Handkirurgi

Anestesi och intensivvård
Obstetrik och gynekologi
�ron-, näs- och halssjukdomar

Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar

�gonsjukdomar

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicin

Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepa-
tologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi

Geriatrik

Barnmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med ha-
bilitering
Neonatologi
Barnonkologi
Barnkardiologi

Psykiatriska specialiteter

Psykiatri

Rättspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicin

Neuroradiologi
Nukleärmedicin
Klinisk fysiologi

Laboratoriemedicinska specialiteter

Klinisk immunologi och transfusions-
medicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Klinisk kemi
Klinisk farmakologi
Klinisk patologi
Rättsmedicin

Basspecialitet

Grenspecialitet

background image

3

SFS 2008:668

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars

Hedengran

(Socialdepartementet)

Neurospecialiteter

Neurologi
Neurokirurgi
Klinisk neurofysiologi
Rehabiliteringsmedicin

Enskilda basspecialiteter

Allmänmedicin
Onkologi

Gynekologisk onkologi

Infektionsmedicin
Klinisk genetik
Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar
Reumatologi
Socialmedicin

Basspecialitet

Grenspecialitet

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008