SFS 2008:669 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

080669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1472) om psykia-

trisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

dels

att 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en ny paragraf, 21 §, av följande lydelse.

2 §

1

Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de

patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och la-
gen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också se till
att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen
(2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrätt-

ningen,

3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykia-
trisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsyki-
atrisk vård,

4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och om

rättens beslut då överklagande skett,

5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a § lagen

om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan enligt 3 c, 3 d,
12 a eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med
anledning av ansökan eller anmälan,

6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller

17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård jämte skälen för åtgärden,

9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18�20 eller 23 § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med
nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med

1

Senaste lydelse 2008:364.

SFS 2008:669

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:669

nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Socialstyrelsen enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i

10,

12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försän-

delser,

13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut

fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område

och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller
10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd
eller medgivande,

15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphö-

rande,

16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjuk-

vårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b §
lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsyki-
atriska vården ska upphöra,

17. a) uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under

16 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,

b) beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrätt-

ningens område,

c) återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,
d) chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket lagen om

psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket
lagen om rättspsykiatrisk vård,

e) chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om sluten rättspsykia-
trisk vård enligt 3 c § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård, och

f) om rättens beslut i anledning av överklagandet,
18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rätts-

psykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om pa-
tientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan nämnd att det
kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning
av anmälan,

19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör pa-

tienten,

20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket

och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första
stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i

28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har läm-
nats.

7 §

2

Chefsöverläkaren får ändra ett villkor enligt 26 § lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård eller meddela ett nytt villkor när omständighe-
terna ger anledning till det för en patient som har givits tillstånd att vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 25 § lagen om psykiatrisk

2

Senaste lydelse 2006:1190.

background image

3

SFS 2008:669

tvångsvård eller 9 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detta gäller
dock inte då vården har förenats med särskild utskrivningsprövning.

För den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken om särskild utskrivningsprövning eller som är intagen i krimi-
nalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten
ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken gäller det som sagts i första
stycket första meningen i stället den domstol eller myndighet som enligt 10,
11 a eller 11 b § lagen om rättspsykiatrisk vård avgör frågor om tillstånd att
vistas utanför vårdinrättning.

21 §

En domstol som har meddelat en dom om öppen psykiatrisk tvångs-

vård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska, inom en vecka efter meddelad
dom, till Socialstyrelsen översända en kopia av domen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008