SFS 2008:670 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

080670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

6 §

I fråga om den som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk

vård ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om intagning i eller
utskrivning från en sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykia-
trisk vård.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:670

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008