SFS 2008:678 Förordning om ändring i kungörelsen (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

080678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1960:335) angående
ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning
enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om
enskilda vägar;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § kungörelsen (1960:335) angående ersätt-

ning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september
1939 (nr 608) om enskilda vägar

1

ska ha följande lydelse.

7 §

2

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av

denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Kungörelsen omtryckt 1966:510.

2

Senaste lydelse 1995:1420.

SFS 2008:678

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008