SFS 2008:679 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

080679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2�5, 8, 13, 18, 26, 33 och 38 §§ fastighetsbild-

ningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

2 §

1

När länsstyrelsen bestämmer antalet gode män inom en kommun, ska

länsstyrelsen ange hur många av dem som ska ha erfarenhet i fråga om tät-
ortsförhållanden och hur många som ska vara kunniga i jordbruks- eller
skogsbruksfrågor.

Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och Lantmäteriet om beslut som

avses i första stycket. Om det finns en kommunal lantmäterimyndighet i
kommunen, ska även den myndigheten underrättas.

3 §

2

Lantmäteriet ska anmäla till kommunen när kommunfullmäktige ska

välja god man.

4 §

3

En god man som har utsetts för en kommun får tjänstgöra hos både

Lantmäteriet och den kommunala lantmäterimyndigheten.

5 §

4

Kommunen ska snarast sända uppgifter om utgången av val av gode

män till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Av uppgifterna ska det framgå vil-
ken sakkunskap den valde företräder.

Lantmäteriet ska föra en förteckning över de gode män som har utsetts för

varje kommun.

8 §

5

I protokoll antecknas

1. lantmäterimyndigheten samt tid och plats för handläggningen,
2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas, och protokollföraren,
3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem

som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakä-
gares anknytning till fastighet,

4. annan som ska underrättas om sammanträde med sakägare och som är

närvarande,

1

Senaste lydelse 1995:1423.

2

Senaste lydelse 1995:1423.

3

Senaste lydelse 1995:1423.

4

Senaste lydelse 1995:1423.

5

Senaste lydelse 1995:1423.

SFS 2008:679

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

7

SFS 2008:645�689

background image

2

SFS 2008:679

5. vem som sökt förrättningen,
6. kort beteckning av saken,
7. fullmakt som lämnas muntligen inför lantmäterimyndigheten,
8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för en viss

åtgärd, i fall då uppgift om detta inte har tagits in i en annan handling som
bilagts akten, och

9. lantmäterimyndighetens beslut och skiljaktig mening inom lantmäteri-

myndigheten.

Uppgifterna i första stycket 3�5 får, om det är lämpligt, lämnas genom

hänvisning till annan handling i akten.

Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver inte tas upp

i protokoll. Detsamma gäller beslut om att ställa in en förrättning på grund
av att ansökan har återkallats och beslut om avvisning av ansökan.

13 §

6

�ver ärendena ska det föras en dagbok som för varje ärende anger

dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka hand-
lingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets av-
görande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

Dagboken ska bestå av en förteckning över ärendena och av dagboksblad

över handläggningen av de särskilda ärendena. Förteckningen och dagboks-
bladen ska föras enligt formulär som Lantmäteriet fastställer. Dagboksblad
behöver dock föras endast när ärendets beskaffenhet kräver det. �rendena
ska tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i lö-
pande följd för kalenderår. Dagboksbladet ska ingå i den akt som är upprät-
tad för ärendet.

18 §

7

En inbetalning som avses i 5 kap. 16 § första stycket eller 10 kap. 2 §

andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) görs till Lantmäteriet.

In- och utbetalningar som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket fastighetsbild-

ningslagen görs genom Lantmäteriets förmedling.

26 §

8

Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndig-

heten, sedan eventuella registreringsfrågor handlagts, genast sända förrätt-
ningsakten till fastighetsdomstolen.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning har förts

in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt underrätta den
nämnd som avses i 18 a § om åtgärden.

När ett förordnande om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988) har vunnit laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en
kopia av förordnandet till Lantmäteriet.

33 §

9

En uppgift som avses i 3 § första stycket 1�5 förordningen

(2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna
del ska innan registreringen verkställs föras in i ett till registret anslutet sys-
tem för automatiserad behandling där uppgiften inte är allmänt tillgänglig
(preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över

6

Senaste lydelse 2004:398.

7

Senaste lydelse 1995:1423.

8

Senaste lydelse 1995:1423.

9

Senaste lydelse 2000:313.

background image

3

SFS 2008:679

den preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas
och godkännas av den som har fattat beslutet om införingen.

Sedan godkännande har skett enligt första stycket ska ärendet anmälas till

Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del enligt
71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska därvid
anges den dag uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret. Om en
uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan
föras in i registret den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny
registreringsdag.

När en registerkarta förs med automatiserad behandling, får uppgifter om

koordinater som ska föras in fastighetsregistrets allmänna del hämtas från
registerkartan.

38 §

10

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om

1. förande av dagbok,
2. akter,
3. arkivering, och
4. fastställande av lösen.
Lantmäteriet får också i övrigt meddela föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1970:989) om in-
förande av fastighetsbildningslagen, lagen (1970:990) om förmånsrätt för
fordran på grund av fastighetsbildning och denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

10

Senaste lydelse 2000:313.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008