SFS 2008:680 Förordning om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

080680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1971:1086) om
äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § kungörelsen (1971:1086) om äganderätts-

utredning och legalisering ska ha följande lydelse.

8 §

1

Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalise-
ring samt denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1987:1030.

SFS 2008:680

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008