SFS 2008:681 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

080681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ledningsrättskungörelsen
(1973:1148);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § ledningsrättskungörelsen (1973:1148) ska

ha följande lydelse.

7 §

1

Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1428.

SFS 2008:681

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008