SFS 2008:682 Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

080682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 8

§§ anläggningskungörelsen

(1973:1165) ska ha följande lydelse.

1 §

1

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som

har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för
lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda
förrättningsmän.

8 §

2

Bestämmelser om rätt för Vägverket att meddela föreskrifter i fråga

om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 18 §
förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse.
Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om
införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om för-
valtning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa
dessa lagar.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1429.

2

Senaste lydelse 1999:775.

SFS 2008:682

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008