SFS 2008:683 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

080683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1974:1063) om
fastighetsbevis m.m.;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 21 §§ kungörelsen (1974:1063) om fas-

tighetsbevis m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i form av

1. fastighetsbevis,
2. gravationsbevis,
3. samfällighetsbevis,
4. kvartersbevis, eller
5. anläggningsbevis.
Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriet

på blankett enligt formulär som fastställs av Lantmäteriet. Beviset expedie-
ras genom Lantmäteriets försorg.

Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriet, om det inte finns något

hinder till följd av personuppgiftslagen (1998:204) eller lagen (2000:224)
om fastighetsregister, efter särskild framställan från en myndighet eller någon
annan tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastig-
hetsregistret som Lantmäteriet bestämmer.

21 §

2

Den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt denna

kungörelse har lämnats av Lantmäteriet och har anledning att anta att upp-
giften är oriktig, ska genast anmäla det till Lantmäteriet och till den eller de
andra lantmäterimyndigheter som är berörda.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:170.

2

Senaste lydelse 2008:170.

SFS 2008:683

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008