SFS 2008:684 Förordning om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

080684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:781) om
ersättning till gode män vid
fastighetsbildningsförrättning m.m.;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3�5 §§ förordningen (1985:781) om ersättning

till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m. ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust

på grund av uppdraget, får för varje dag som den gode mannen har rätt till
arvode för uppdraget betalas ett tilläggsbelopp för den del av inkomstförlus-
ten som inte täcks av arvodet.

Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med ledning av

uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske, med utgångspunkt i upp-
gifter om beräknad årsinkomst.

Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en förändring har

inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar den gode mannens rätt till till-
läggsbelopp, får dock Lantmäteriet ändra beloppet.

Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga 1 000 kronor.

4 §

2

Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de bestämmelser om

reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för en arbetstagare vid Lant-
mäteriet.

Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det innebär att

kostnaderna sammanlagt blir lägre.

5 §

Ersättning enligt denna förordning betalas ut av Lantmäteriet. Tjänst-

göringen ska styrkas genom intyg av förrättningslantmätaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1443.

2

Senaste lydelse 1995:1443.

SFS 2008:684

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008