SFS 2008:685 Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

080685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:598) om pant-

brevsregister

1

dels

att i 4, 10 och 15 b §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝,

dels

att i 14 § ordet ⬝Verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝,

dels

att 3 a, 5�9, 11�13 och 15 a §§ ska ha följande lydelse.

3 a §

2

I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pant-

brevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den
som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses
som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

5 §

3

I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevs-

register ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som
registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som
pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

6 §

4

När Lantmäteriet vidtar en registreringsåtgärd enligt 7 eller 7 a §

lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrät-
telse om åtgärden till

1. den som är sökande i ärendet, och
2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska

anses som pantbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skrift-

lig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

1

Senaste lydelse av

4 § 1995:1458
10 § 2003:260
14 § 1995:1458
15 b § 2003:260.

2

Senaste lydelse 2008:176.

3

Senaste lydelse 2003:260.

4

Senaste lydelse 2003:260.

SFS 2008:685

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:685

7 §

5

Ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregis-

ter utfärdas av Lantmäteriet på blankett som Lantmäteriet fastställer.

Pantbrevet ska innehålla uppgifter om
1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens

valuta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts

till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när

pantbrevet utfärdas,

4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens akt-

nummer,

5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,
6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för be-

dömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Pantbrevet ska också innehålla uppgifter om att det har utfärdats av Lant-

mäteriet samt om datum för utfärdandet.

8 §

6

När Lantmäteriet utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen

(1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrättelse
om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skrift-

lig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

9 §

7

En begäran om att ett hinder mot avregistrering ska hävas enligt 10 §

andra stycket lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskriv-
ningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten ska genast underrätta den som
ansvarar för pantbrevsregistret om begäran. Underrättelsen får lämnas med
hjälp av automatiserad behandling.

11 §

8

Om Lantmäteriet finner att en uppgift i pantbrevsregistret är felaktig,

ska Lantmäteriet, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det
föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret.
Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera eller avregis-

trera en pantbrevshavare har överklagats, ska även detta anmärkas i registret.
Anmärkningen ska tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga
kraft.

12 §

9

En ansökan enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister görs

skriftligen hos Lantmäteriet. Sökanden ska ge in de handlingar som åbero-
pas till stöd för ansökan.

5

Senaste lydelse 2008:176.

6

Senaste lydelse 2003:260.

7

Senaste lydelse 2003:260.

8

Senaste lydelse 2003:260.

9

Senaste lydelse 1995:1458.

background image

3

SFS 2008:685

Innan Lantmäteriet meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare meddelat

tillstånd, ska Lantmäteriet ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ären-
det. Finansinspektionen behöver dock inte ges tillfälle att yttra sig, om det är
obehövligt.

13 §

10

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om

1. att någon annan än den som har fått tillstånd enligt 14 § lagen

(1994:448) om pantbrevsregister får ge in ansökningar, medgivanden till re-
gistreringsåtgärder och framställningar om utlämnande av uppgifter genom
ett elektroniskt dokument, och

2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och framställ-

ningar ges in till Lantmäteriet genom ett elektroniskt dokument eller på nå-
got annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

Innehavare av tillstånd enligt 14 § lagen om pantbrevsregister ska under-

rätta Lantmäteriet om ändring i personalorganisationen eller andra omstän-
digheter som medför att lösen ska fastställas, ändras eller upphävas.

15 a §

11

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att avgift enligt 15 § ska

betalas när ansökan ges in. Om Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om
detta och sökanden inte har betalat avgiften, ska sökanden föreläggas att be-
tala avgiften inom viss tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan av-
visas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

10

Senaste lydelse 2006:157.

11

Senaste lydelse 2003:260.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008