SFS 2008:686 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

080686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1

ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av bilagan 2008:540.

SFS 2008:686

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008