SFS 2008:687 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

080687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:308) om fastighets-

register

1

dels

att i 2, 43, 53, 54, 59, 63, 65, 73, 80 och 82 §§ ordet ⬝Lantmäteriver-

ket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝,

dels

att 19, 20, 25, 55, 58, 60, 67�68, 71, 72, 74, 75, 77�79 och 83 §§ ska

ha följande lydelse.

19 §

Om det beslutas om en ändring i den kommunala indelningen, ska de

ändringar göras som är nödvändiga med hänsyn till 14 §.

Om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovis-

ning, får Lantmäteriet besluta om inrättande av en ny trakt.

Om det finns särskilda skäl, får traktnamn, kvartersnamn och register-

nummer ändras även i annat fall än som anges i första stycket.

Lantmäteriet beslutar om traktnamn enligt denna paragraf. Innan ett så-

dant beslut meddelas, ska Lantmäteriet inhämta yttrande från berörda fastig-
hetsägare, när det kan ske, och, om det inte är obehövligt, från Riksantikva-
rieämbetet samt Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Om ett för-
slag till inrättande av en ny trakt eller ändring av ett traktnamn berör ett
större antal fastigheter eller om frågan i annat fall kan antas ha intresse för
en kommun, ska samråd ske med den kommunen.

Fastighetsägare som berörs av beslut om ändrad registerbeteckning ska på

lämpligt sätt underrättas om beslutet.

20 §

Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor som rör allmänna delen, om

inte annat följer av 19 § eller av andra stycket i denna paragraf. Lantmäteriet
får överlåta sin beslutanderätt enligt 19 § till den kommunala lantmäteri-
myndigheten.

Kommunen beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn. Lantmäteri-

myndigheten ska ges tillfälle att yttra sig och ska underrättas om beslutet.

1

Senaste lydelse av

43 § 2008:180
53 § 2008:180
73 § 2008:180.

SFS 2008:687

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:687

25 §

Redovisningen av en koordinat ska göras genom att en fastighets eller

en samfällighets centralpunkt anges. Om fastigheten eller samfälligheten be-
står av flera områden, ska redovisningen avse varje sådant område.

Förutom koordinaterna ska tillämpat koordinatsystem samt de ytterligare

uppgifter som Lantmäteriet föreskriver redovisas.

55 §

Lantmäteriet får besluta att uppgifter om adresser i en kommun ska

föras i adressdelen. Ett sådant beslut får meddelas endast om kommunen har
begärt det och åtagit sig att i adressdelen redovisa de uppgifter som anges i
57 § första stycket.

58 §

När uppgifter för en kommun eller del av en kommun för första

gången förs in i adressdelen ska detta göras av Lantmäteriet på grundval av
en adressförteckning eller annan handling som den kommunala myndighet
som ansvarar för uppgifterna har överlämnat.

60 §

Lantmäteriet får besluta att uppgifter om byggnader i en kommun ska

föras i byggnadsdelen. Ett sådant beslut får meddelas endast om kommunen
har begärt det och åtagit sig att i byggnadsdelen redovisa de uppgifter som
anges i 62 § första stycket.

67 §

2

Om fastighetsregistret innehåller en uppgift om person- eller organi-

sationsnummer för den som har sökt lagfart eller inskrivning av upplåtelse
eller förvärv av tomträtt, ska Lantmäteriet som tilläggsinformation till upp-
gifter i inskrivningsdelen redovisa uppgift om sökandens postadress. Om sö-
kanden är en fysisk person, ska inskrivningsdelen dessutom innehålla upp-
gifter om sökandens civilstånd samt, i förekommande fall, makes person-
nummer, namn och postadress eller tidpunkten för äktenskaps upplösning
samt vårdnadshavares personnummer, namn och postadress.

67 a §

3

Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter i inskriv-

ningsdelen redovisa om den som har beviljats lagfart eller inskrivning av
upplåtelse eller förvärv av tomträtt enligt underrättelse från länsstyrelsen är
ett kommunalt bostadsföretag.

68 §

Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivnings-

delen redovisa om det pantbrev som svarar mot en inteckning är ett skriftligt
pantbrev.

71 §

4

Sedan en uppgift enligt fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

eller inskrivningsförordningen (2000:309) har anmälts till Lantmäteriet för
registrering i allmänna delen eller inskrivningsdelen, ansvarar Lantmäteriet
för att registreringen verkställs. En uppgift från inskrivningsmyndigheten
ska behandlas före en uppgift från en lantmäterimyndighet som har lämnats
till Lantmäteriet samma dag.

2

Senaste lydelse 2006:156.

3

Senaste lydelse 2002:731.

4

Senaste lydelse 2008:180.

background image

3

SFS 2008:687

72 §

5

Sedan en underrättelse som avses i 74 § har kommit in, ska Lant-

mäteriet snarast möjligt i fastighetsregistret föra in de uppgifter som avses i
64 § första stycket och 67 §. Införingen av uppgifter från beskattningsdata-
basen ska med beaktande av 64 § andra stycket ske senast i samband med
årsskifte. Om det med stöd av 64 § tredje stycket redovisas ytterligare upp-
gifter i registret, får Lantmäteriet föra in dessa vid den tidpunkt som bestäms
av Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket.

74 §

6

Skatteverket ska på upptagning för automatiserad behandling under-

rätta Lantmäteriet om de uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet som behövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter
enligt 64 § första stycket.

Skatteverket ska underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från folkbokfö-

ringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och beskattningsdatabasen som be-
hövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter enligt 67 §.

Underrättelser enligt första och andra styckena ska lämnas vid den tid-

punkt som bestäms av Skatteverket efter samråd med Lantmäteriet.

75 §

7

Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten

och Skatteverket om ändring i allmänna delen som rör indelningen i fastig-
heter eller som medför ny beteckning för en fastighet.

Innebär en fastighetsreglering att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elek-

trisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel förändras
eller upphör att gälla i en viss fastighet, ska lantmäterimyndigheten genast
underrätta inskrivningsmyndigheten om detta, när uppgift om fastighetsbild-
ningsbeslutet har förts in i fastighetsregistrets allmänna del.

Uppgifter enligt första och andra styckena ska framställas av Lantmäteriet

och av Lantmäteriet överlämnas till berörd myndighet.

77 §

8

Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket ska lämnas

på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter dagen för
registrering. Underrättelserna ska innehålla

1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,
2. uppgift om den kommun och församling inom Svenska kyrkan som

fastigheten är belägen i,

3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, be-

fintlig, omregistrerad eller avregistrerad,

4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är omregistre-

rad,

5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,
6. uppgift om fastighets areal,
7. uppgift om typ av taxeringsenhet,
8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant

finns, samt namn och adress,

5

Senaste lydelse 2008:180.

6

Senaste lydelse 2003:1014.

7

Senaste lydelse 2003:1014.

8

Senaste lydelse 2003:1014.

background image

4

SFS 2008:687

9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbild-

ningslagen (1970:988), samt

10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser ska

lämna till Skatteverket.

Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till

Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket
föreskriver.

78 §

9

Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket och, när det gäller en fastig-

het som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om beslut med anled-
ning av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt utom i fall då ären-
det har uppskjutits. Underrättelsen ska lämnas inom en månad från
inskrivningsdagen.

Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas till en länsstyrelse som

har anmält till Lantmäteriet att länsstyrelsen inte har behov av sådana upp-
gifter.

79 §

10

Om någon som i tjänsten tar befattning med en uppgift som Lantmä-

teriet har lämnat enligt denna förordning har anledning att anta att uppgiften
är felaktig, ska han eller hon genast anmäla detta till Lantmäteriet. Om Lant-
mäteriet inte är behörigt att pröva frågan om rättelse, ska Lantmäteriet över-
lämna anmälan till den myndighet som har sådan behörighet.

Om Lantmäteriet eller en annan lantmäterimyndighet finner att en uppgift

i fastighetsregistret är behäftad med fel som inte kan rättas omedelbart och
som äventyrar registrets tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäker-
het om rättsläget, ska en anmärkning om förhållandet snarast föras in i re-
gistret. En sådan anmärkning ska tas bort ur fastighetsregistret så snart frå-
gan om rättelse har avgjorts.

83 §

11

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 a §

lagen (2000:224) om fastighetsregister samt ytterligare föreskrifter om verk-
ställigheten av denna förordning.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet ge dis-

pens från bestämmelser i förordningen. Lantmäteriet får dock inte ge dispens
från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

9

Senaste lydelse 2008:180.

10

Senaste lydelse 2008:180.

11

Senaste lydelse 2008:180.