SFS 2008:688 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

080688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 9�11, 19�23 och 26 §§ inskrivningsförord-

ningen (2000:309) ska ha följande lydelse.

9 §

Inskrivningsbevis, vilandebevis och skriftliga pantbrev framställs ma-

skinellt av Lantmäteriet på begäran av inskrivningsmyndigheten.

Om ett inskrivningsbevis, vilandebevis eller skriftligt pantbrev till följd av

tekniskt fel eller av annan anledning inte kan framställas maskinellt, får in-
skrivningsmyndigheten i stället utfärda ett särskilt bevis. Ett sådant bevis
ska undertecknas av den som har fattat beslutet.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom regist-

rering av inteckningen i pantbrevsregistret. Särskilda bestämmelser om så-
dan registrering finns i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förord-
ningen (1994:598) om pantbrevsregister.

10 §

1

Inskrivningsbevis, vilandebevis och skriftliga pantbrev utfärdas på

blanketter som fastställs av Lantmäteriet.

Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgifter om
1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts

till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när

pantbrevet utfärdas,

4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om det beslut som

ligger till grund för pantbrevets utfärdande har meddelats på en senare in-
skrivningsdag, datum och nummer för beslutet, och

5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för

bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

I fråga om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448)

om pantbrevsregister finns det särskilda bestämmelser i 7 § förordningen
(1994:598) om pantbrevsregister.

11 §

När en ansökan om inteckning som har förklarats vilande har tagits

upp till ny prövning och beviljats, ska inskrivningsmyndigheten förstöra
vilandebeviset.

1

Senaste lydelse 2008:181.

SFS 2008:688

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:688

Om en inteckning dödas, ska inskrivningsmyndigheten förstöra det skrift-

liga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett nytt pantbrev utfärdas
efter utbyte, utsträckning, sammanföring, relaxation eller nedsättning, ska
motsvarande gälla i fråga om tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I fråga
om inteckningar för vilka datapantbrev är utfärdade ska inskrivningsmyn-
digheten underrätta Lantmäteriet om beslutet i inteckningsärendet. Underrät-
telsen får lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

19 §

Registrering i inskrivningsdelen verkställs av Lantmäteriet efter sär-

skild anmälan (dagsgodkännande) från inskrivningsmyndigheten.

Om dagsgodkännande ska lämnas för flera inskrivningsdagar samtidigt,

ska godkännandet lämnas särskilt för varje inskrivningsdag.

20 §

Den som hos inskrivningsmyndigheten är behörig att lämna dags-

godkännande ska tilldelas en personlig lösen, utan vilken godkännande inte
kan lämnas.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om fastställande av lösen.

21 §

2

Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp

som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning till-
lämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas en-
dast genom registrering i pantbrevsregistret.

Den som begär ett bevis eller annan handling ska betala expeditionsavgift.

Ett bevis om anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om för-
valtning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföre-
trädaren.

Lantmäteriet beslutar om expeditionsavgift för gravationsbevis och fastig-

hetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expeditionsav-
gift.

22 §

3

Ett bevis eller annan handling som utvisar en inskrivningsåtgärd får

inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Avgiften tas ut mot
postförskott. Om det begärs, får Lantmäteriet dock ta ut avgiften i samband
med att beviset eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriet får meddela före-
skrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom en månad från den dag då post-

förskottsförsändelsen avsändes eller en expedition färdigställdes, får utmät-
ning ske. Om pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret
(datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med registreringen i
pantbrevsregistret.

Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt utgår betalas inom den tid

som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-
heter gäller för inbetalning av stämpelskatt.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom tre veckor från den dag då tids-

fristen för betalning börjat löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påmin-
nas om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

2

Senaste lydelse 2008:181.

3

Senaste lydelse 2008:181.

background image

3

SFS 2008:688

23 §

4

Lantmäteriet ska så snart som möjligt och senast på femtonde dagen

efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under månaden influtna avgif-
terna på statens centralkonto i Riksbanken.

26 §

5

Lantmäteriet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2008:181.

5

Senaste lydelse 2008:181.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008