SFS 2008:689 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

080689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i valförordningen (2005:874);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om valförordningen (2005:874)

dels

att i 1 och 3 §§ ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lant-

mäteriet⬝,

dels

att rubriken närmast före 3 § ska lyda ⬝Lantmäteriet⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:689

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008