SFS 2008:690 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

080690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfar-

lig verksamhet och hälsoskydd

1

dels

att 22 a, 23 och 24 b §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 24 a § ska betecknas 26 a §,

dels

att rubriken närmast före 21 § ska lyda ⬝Anmälningsplikt enligt

9 kap. 6 § miljöbalken⬝ och rubriken närmast före 47 § ska lyda ⬝Bemyndi-
ganden för Naturvårdsverket⬝,

dels

att 11 a, 13, den nya 26 a och 31 §§ samt bilagan till förordningen ska

ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 6 b, 20 c, 47 a

och 49 b §§, samt närmast före 20 c § en ny rubrik av följande lydelse.

6 b §

En länsstyrelse får lämna över ett tillståndsärende till en annan läns-

styrelse, om

1. det vid den andra länsstyrelsen förekommer eller har förekommit ett

tillståndsärende som har ett nära samband med det förstnämnda ärendet,

2. överlämnandet sker för gemensam handläggning eller för att det är

lämpligt att den länsstyrelse som har prövat ett tidigare ärende också prövar
det nya ärendet, och

3. överlämnandet kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

11 a §

2

För verksamheter och åtgärder med utsläpp till luft eller vatten som

omfattas av tillståndsplikt enligt avdelning 1 eller 4 i bilagan, ska man vid
bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beakta om
det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.

13 §

Det krävs tillstånd för att

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslu-

tas till, eller

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

1

Senaste lydelse av

22 a § 2005:15
24 b § 2003:1052.

2

Senaste lydelse 2003:1052.

SFS 2008:690

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:690

Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan

avloppsanordning än som avses i första stycket.

En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommu-

nala nämnden. Ansökan prövas dock av generalläkaren i de fall generalläka-
ren utövar tillsyn över anläggningen.

En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs

tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning
som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt
som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Särskilda bestämmelser om täkter

20 c §

Tillsynsmyndigheten ska besluta att en täkt är avslutad, om verk-

samhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits
har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas även om inte hela området har

efterbehandlats, om det område som återstår att efterbehandla inte är större
än 1 hektar och det på detta område inte bedrivs någon verksamhet som är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning.

26 a §

3

I fråga om anmälningspliktiga

verksamheter som i bilagan till

denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska
den myndighet som handlägger anmälningsärendet särskilt beakta

de krite-

rier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar

och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver

till-

ståndsprövas.

31 §

En miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken ska innehålla uppgift

om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer samt de uppgif-
ter i övrigt som framgår av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat
med stöd av 47 a §.

47 a §

Naturvårdsverket får

1. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt bilagan,

meddela föreskrifter om att det i en miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljö-
balken ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av förore-
ningar som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/
2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över
utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv
91/689/EEG och 96/61/EG

4

,

2. meddela föreskrifter om att en miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljö-

balken ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i
andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut lik-
som av andra uppgifter som är relaterade till balkens tillämpningsområde
och mål, och

3. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovi-

sas.

3

Senaste lydelse av tidigare 24 a § 2003:1052.

4

EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

background image

3

SFS 2008:690

49 b §

Naturvårdverket är den behöriga myndighet som avses i förordning

(EG) nr 166/2006.

Bilaga

5

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning
har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kom-

munala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer

av ett EG-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EG-rättsakter som har relevans för
tillstånds- eller anmälningsplikten (

EU-koder

). EU-koderna har följande

innebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhänderta-

gande av spilloljor, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2000/76/EG,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS M.M.

Berg, naturgrus och andra jordarter

B

e

85/337-2

10.10

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är

större än 150 hektar, om verksamheten inte

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3

fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig

enligt 20.70.

C

20.90

Anläggning för lagring av timmer som inte sker

i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan
och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under

bark (m

3

fub) på land med begjutning av vatten, eller

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

5

Senaste lydelse 2007:674. �ndringen innebär bl.a. att punkt 24.70 utgår.

background image

4

SFS 2008:690

B

e

85/337-2

24.50

Anläggning för tillverkning i industriell skala

1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsända-

mål.

B

e

85/337-1

24.60

Anläggning för tillverkning i industriell skala

96/61

genom kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kali-
uminnehållande gödselmedel, kemiskt framställd gas el-
ler andra oorganiska ämnen.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

B

e

85/337-2

24.80

Anläggning för att genom kemiska reaktioner yr-

kesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke in-
dustriell skala, om det i verksamheten används eller till-
verkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝,
⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen⬝,
⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.

C

e

85/337-2

24.81

Anläggning för att genom kemiska reaktioner

yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller ani-
malisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala.

C

e

24.90

Anläggning för att genom kemiska reaktioner

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska äm-
nen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala, om det i verksamheten inte an-
vänds eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ⬝mycket
giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mu-
tagen⬝, ⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝.

C

e

85/337-2

24.100

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mi-

neralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna
bilaga.

background image

5

SFS 2008:690

B

e

85/337-2

24.110

Anläggning för att genom endast fysikaliska

processer i industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biolo-

giskt material,

3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,

om det i verksamheten inte används eller tillverkas nå-
gon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassifi-
cering och märkning av kemiska produkter som Kemi-
kalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfra-
ser som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝,
⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen, ⬝repro-
duktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen

uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,

kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen upp-
går till högst 2 000 ton per kalenderår,

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter ge-

nom destillation, eller

5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

C

e

85/337-2

24.120

Anläggning för att genom endast fysikaliska

processer i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt ma-

terial,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,

kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per

kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation,
eller

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är

tillståndspliktig enligt 24.110.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

C

e

85/337-2

24.130

Anläggning för att genom endast fysikaliska

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,

background image

6

SFS 2008:690

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,

kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller

6. andra kemiska produkter.

C

e

85/337-2

24.140

Anläggning för att genom endast fysikaliska

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning).

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.

C

26.160

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt,

om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 90.100 eller 90.110.

ST�&L OCH METALL

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.

A

e

85/337-2

27.90

Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller

koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår, om produktionen sker genom metallur-
giska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Med förbrukning avses den totala mängd organiska

lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag
för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.

B

e

99/13

39.20

Anläggning där organiska lösningsmedel för-

brukas

1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c)

djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-

tryck, laminering eller lackering,

d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller

background image

7

SFS 2008:690

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett

eller raffinering av vegetabilisk olja,

2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av

farmaceutiska produkter, eller

3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av

lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

C

e

99/13

39.30

Anläggning där organiska lösningsmedel för-

brukas per kalenderår med

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flex-

ografi, screentryck, laminering eller lackering,

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet

innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
riskfraserna ⬝misstänks kunna ge cancer⬝, ⬝kan ge can-
cer⬝, ⬝kan ge ärftliga genetiska skador⬝, ⬝kan ge cancer
vid inandning⬝, ⬝kan ge nedsatt fortplantningsförmåga⬝
eller ⬝kan ge fosterskador⬝,

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller

animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller
39.20.

B

39.40

Anläggning där det per kalenderår förbrukas

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LAGRING AV BR�NSLEN OCH KEMISKA PRO-
DUKTER M.M.

B

e

85/337-1

39.60

Anläggning för lagring eller hantering av

85/337-2

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,

oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om an-

background image

8

SFS 2008:690

läggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår,

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter

om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
de riskfraser som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝,
⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen⬝,
⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝, om det i an-
läggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår,
eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om

det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och
samma tillfälle.

C

e

85/337-2

39.70

Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,

oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering

och märkning av kemiska produkter som Kemikaliein-
spektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som in-
går i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝,
⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen⬝, ⬝reproduktionstox-
isk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝, och

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduk-

tion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle,
eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om

det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle.

B

e

85/337-2

39.80

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner

normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

TANKRENG�RING

B

74.10

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-

ler fat som i annan verksamhet än den egna används för
förvaring eller transport av kemiska produkter och där
någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassifice-
ring och märkning av kemiska produkter som Kemika-
lieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller upp-

background image

9

SFS 2008:690

fyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frä-
tande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen⬝, ⬝reproduk-
tionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝.

C

74.20

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-

ler fat som används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. Bestämmelser i denna förordning som jämförda med äldre bestämmel-

ser innebär mindre stränga krav för en verksamhet ska tillämpas från och
med den 30 juni 2008.

3. I fråga om verksamheter som har påbörjats före den 1 augusti 2008 och

som inte har tillstånd enligt 5 § och som inte heller har behövt söka tillstånd
förrän den 30 juni 2008 gäller följande. Om denna förordning jämförd med
äldre bestämmelser innebär att en verksamhet blir anmälningspliktig i stället
för tillståndspliktig får verksamheten bedrivas utan att anmälan har gjorts till
och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast
om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten se-
nast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten inte beslutar något an-
nat.

4. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär sträng-

are krav i fråga om anmälningsplikt för en verksamhet som har påbörjats
före den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan att an-
mälan har gjorts till och med den 31 december 2008. Därefter får verksam-
heten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till till-
synsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten
inte beslutar något annat.

5. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär sträng-

are krav i fråga om tillståndsplikt för en verksamhet som har påbörjats före
den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan tillstånd till
och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast
om verksamhetsutövaren har lämnat in en ansökan om tillstånd till till-
ståndsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillståndsmyndigheten
inte beslutar något annat.

6. Det som sägs i punkterna 3�5 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt

9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att
ansöka om tillstånd.

7. �ldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål

och ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008. Bestämmelserna i 6 b §
får dock tillämpas även på ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008