SFS 2008:691 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

080691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:905) om miljö-

konsekvensbeskrivningar

1

dels

att bilaga 1 till förordningen ska upphöra att gälla,

dels

att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd omfattas av verksamhetsbeskrivningen i 1.10, 1.11, 5.10,
11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 13.60, 17.10, 17.20, 18.10,
18.20, 20.50, 21.10, 21.20, 21.30, 21.40, 23.10, 23.30, 23.40, 23.50, 24.10,
24.20, 24.40, 24.50, 24.60, 24.80, 26.10, 26.20, 26.70, 26.80, 26.130,
26.140, 27.10, 27.20, 27.30, 27.31, 27.32, 27.40, 27.50, 27.70, 27.80, 27.90,
27.91, 27.100, 27.101, 27.110, 27.120, 27.130, 31.10, 31.40, 31.50, 34.30,
34.60, 34.70, 35.10, 39.10, 39.40, 39.60, 39.80, 40.10, 40.30, 40.40, 40.50,
40.80, 40.90, 45.10, 63.10, 63.30, 63.40, 90.10, 90.119, 90.150, 90.160,
90.180, 90.190, 90.200, 90.210, 90.220, 90.290, 90.320, 90.330, 90.340,
90.350, 90.360, 90.380, 90.400, 90.410

,

90.440, 90.450, 90.455, 90.460,

90.470 eller 92.10,

2. enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd omfattas av verksamhetsbeskrivningen i 10.10, 10.11 eller 10.20 och

a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion

som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgas eller andra jordarter,

torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en
produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med
a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i

något av berörda områden, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en farled, eller
4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetspröv-

ning i 17 kap. 1 § 2�4 eller 4 a § 13�17 miljöbalken.

1

Senaste lydelse av bilaga 1 2006:1169.

2

Senaste lydelse 2006:57.

SFS 2008:691

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:691

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första

stycket samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder ska
länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förord-
ning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2

.

�ldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål

och ärenden som inletts före den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)