SFS 2008:692 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

080692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn

1

dels

att 4 kap. ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 och 3 §§ samt bilagan till förordningen ska ha

följande lydelse.

1 kap.

4 §

I fråga om verksamheter som generalläkaren har tillsynen över avser

avgift enligt denna förordning endast sådana prövningskostnader som anges
i 1 §.

2 kap.

1 §

2

Avgift för prövning och tillsyn ska betalas enligt detta kapitel av den

som driver en verksamhet som

1. är tillståndspliktig enligt avdelning 1 i bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller

2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken efter en frivil-

lig ansökan om tillstånd eller efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd.

I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfat-

tar avgift enligt detta kapitel även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över
att bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken följs.

3 §

Om en anläggning omfattar flera verksamheter enligt bilagan till denna

förordning, ska avgiften betalas med det högsta belopp som i bilagan anges
för någon av verksamheterna med tillägg av 25 procent av summan av de be-
lopp som anges för de övriga verksamheterna.

Tillägg enligt första stycket ska inte betalas för verksamheter som ingår i

en och samma verksamhetsgrupp.

1

Senaste lydelse av 4 kap. 2005:625.

2

Senaste lydelse 2005:625.

SFS 2008:692

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:692

Bilaga

3

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som frivilligt har sökt
tillstånd

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd men som har fått till-
stånd efter en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kap. 6 § andra stycket mil-
jöbalken är avgiften 1 000 kronor.

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som har förelagts att
söka tillstånd

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd men som har fått till-
stånd efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § andra
stycket miljöbalken är avgiften 3 000 kronor.

Avgifter enligt 2 kap. för tillståndspliktiga verksamheter

I denna förteckning anges de avgifter som ska betalas enligt 2 kap. denna
förordning. Avgifterna anges för de olika verksamheter som beskrivs i av-
delning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, med samma numrering som i den bilagan och med samma
rubrikindelning.

I förteckningen är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där

varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler
är den rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven
med gemener är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

Bokstavsmarkeringen (L) efter ett avgiftsbelopp avser den avgift som ska

betalas om länsstyrelsen utövar tillsynen. Bokstavsmarkeringen (K) avser
den avgift som ska betalas om kommunen eller generalläkaren utövar tillsy-
nen. Om en avgift inte har någon sådan bokstavsmarkering, är avgiften lika
stor när länsstyrelsen utövar tillsynen som när kommunen eller generalläka-
ren gör det.

JORDBRUK M.M.

Djurhållning m.m.

1.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 1.10 i bilagan

till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften be-
talas med 3 000 kronor (L) eller 1 300 kronor (K).

1.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 1.11 i bilagan

till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften be-
talas med 3 000 kronor (L) eller 1 300 kronor (K).

3

Senaste lydelse 2005:100.

background image

3

SFS 2008:692

FISKODLING M.M.

5.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 5.10 i bilagan

till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 120 kronor per ton nettoproduktion (L) eller 40 kronor per ton
nettoproduktion (K).

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 10.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 1 000 kronor.

10.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 10.11 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 875 kronor (L) eller 610 kronor (K), om tillståndet gäller för min-

dre än 1 000 ton,

2. med 1 300 kronor (L) eller 910 kronor (K), om tillståndet gäller för

minst 1 000 ton men mindre än 5 000 ton,

3. med 1 750 kronor (L) eller 1 225 kronor (K), om tillståndet gäller för

minst 5 000 ton men mindre än 10 000 ton,

4. med 4 375 kronor (L) eller 3 060 kronor (K), om tillståndet gäller för

minst 10 000 ton men mindre än 50 000 ton,

5. med 10 500 kronor (L) eller 7 350 kronor (K), om tillståndet gäller för

minst 50 000 ton men mindre än 200 000 ton, och

6. med 17 500 kronor (L) eller 12 250 kronor (K), om tillståndet gäller för

minst 200 000 ton.

10.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 10.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 1 000 kronor för täkt av torv,
2. med 875 kronor (L) eller 610 kronor (K), för annan täkt om tillståndet

gäller för mindre än 1 000 ton,

3. med 1 300 kronor (L) eller 910 kronor (K), för annan täkt om tillståndet

gäller för minst 1 000 ton men mindre än 5 000 ton,

4. med 1 750 kronor (L) eller 1 225 kronor (K), för annan täkt om tillstån-

det gäller för minst 5 000 ton men mindre än 10 000 ton,

5. med 4 375 kronor (L) eller 3 060 kronor (K), för annan täkt om tillstån-

det gäller för minst 10 000 ton men mindre än 50 000 ton,

6. med 10 500 kronor (L) eller 7 350 kronor (K), för annan täkt om till-

ståndet gäller för minst 50 000 ton men mindre än 200 000 ton, och

7. med 17 500 kronor (L) eller 12 250 kronor (K), för annan täkt om till-

ståndet gäller för minst 200 000 ton.

2*

SFS 2008:690�711

background image

4

SFS 2008:692

Råpetroleum, naturgas och kol

11.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 11.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

11.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 11.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K) för utvinning i vattenom-

råde, och

2. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K) för utvinning på land.

Malm och mineral

13.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

järnmalm,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser kol inom andra områden än de som avses i 2,

4. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser uran- eller toriummalm, och

5. med 150 000 kronor (L) och 52 000 (K), om verksamheten inte omfat-

tas av 1�4.

13.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

järnmalm, och

2. med 150 000 kr (L) eller 52 000 kr (K), om verksamheten inte omfattas

av 1.

13.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.30 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

13.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

järnmalm,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

kol,

3. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser uran- eller toriummalm, och

background image

5

SFS 2008:692

4. med 150 000 kronor (L) och 52 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1�3.

13.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.50 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser uran- eller toriummalm, och

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1.

13.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 13.60 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

Animaliska råvaror

15.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på mer än 50 000 ton per år, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på 50 000 ton per kalenderår eller mindre.

15.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

15.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

bearbetning av animaliska biprodukter,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

rökning, och

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1�2.

15.41

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.41 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

bearbetning av animaliska biprodukter, och

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1.

background image

6

SFS 2008:692

15.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.60 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på mer än 6 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på högst 6 000 ton per kalenderår.

Vegetabiliska råvaror

15.90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.90 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion av minst 27 000 men högst 50 000 ton per kalenderår,

3. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en pro-
duktion av mer än 100 000 ton per kalenderår,

4. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en pro-
duktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

5. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en pro-
duktion av högst 50 000 ton per kalenderår,

6. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av vegetabiliska ol-
jor,

7. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton per
kalenderår,

8. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

rostning av kaffe, och

9. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1�8.

15.110

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.110 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 50 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av

högst 50 000 ton per kalenderår.

15.150

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.150 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

background image

7

SFS 2008:692

Mjölk, oljor och fetter m.m.

15.170

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.170 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

15.190

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.190 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av vegetabiliska och
animaliska oljor,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för annan verksamhet

än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för annan verksamhet

än som avses i 1 med en produktion av mer än 50 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för annan verksamhet än

som avses i 1 med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

15.210

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.210 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

Drycker m.m.

15.230

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.230 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

15.250

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.250 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av malt,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av mer än 20 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår,

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter läs-
kedryck per kalenderår,

4. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av högst 5 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår,

5. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår,

6. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
maltdryck per kalenderår, och

7. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

framställning av högst 5 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.

background image

8

SFS 2008:692

Annan livsmedelstillverkning

15.270

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.270 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

jäst, och

2. med 40 000 kronor (L) eller 15 000 kronor (K), om verksamheten avser

startkulturer av mikroorganismer.

15.290

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.290 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

Foder

15.320

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.320 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om produktionen är ba-

serad på högst 10 000 ton råvara per kalenderår.

15.330

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 15.330 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

TEXTILVAROR

17.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 17.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

17.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 17.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilmaterial per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

P�LS, SKINN OCH L�DER

18.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 18.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

background image

9

SFS 2008:692

18.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 18.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

garvning av mer än 1 000 ton råvara per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

kromgarvning av högst 1 000 ton råvara per kalenderår.

TR�VAROR

20.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 20.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av

högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 20.50 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

högst 20 000 ton per kalenderår.

20.70

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 20.70 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 21.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 300 000 ton sulfat- och sulfitmassa per kalenderår om verksamheten
har blekeri,

2. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), för en produktion av

högst 300 000 ton sulfat- och sulfitmassa om verksamheten har blekeri,

3. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för produktion av sul-

fat- och sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri,

4. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser framställning av halvkemisk massa,

5. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för annan verksamhet

än som avses i 1�4 med en produktion av mer än 200 000 ton per kalenderår,
och

6. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för annan verksamhet

än som avses i 1�4 med en produktion av högst 200 000 ton per kalenderår.

background image

10

SFS 2008:692

21.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 21.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 40 000 kronor (L) eller 15 000 kronor (K).

21.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 21.30 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för framställning av

mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. med 40 000 kronor (L) eller 15 000 kronor (K), för framställning av

högst 10 000 ton per kalenderår.

21.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 21.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 40 000 kronor (L) eller 15 000 kronor (K).

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION

22.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 22.30 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH K�RNBR�NSLE

23.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 23.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

koks,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i anläggning
med en total installerad effekt om mer än 200 megawatt,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i anläggning med
en total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 mega-
watt,

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i anläggning med
en total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt,

5. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i anläggning med
en total installerad effekt om högst 10 megawatt,

6. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till vätskeformigt bränsle ur kol,

7. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter
gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 me-
gawatt,

background image

11

SFS 2008:692

8. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter
gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 me-
gawatt men högst 100 megawatt,

9. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter
gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av högst 10 mega-
watt,

10. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser grafittillverkning ur kol, och

11. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten

avser annan grafittillverkning än som avses i 10.

23.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 23.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

23.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 23.30 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 500 000 ton per kalenderår, och

2. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för en produktion av

högst 500 000 ton per kalenderår.

23.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 23.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

23.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 23.50 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

KEMISKA PRODUKTER

24.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

organiska ämnen i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polymetanpo-
lymerer,

2. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser organiska ämnen i form av regenererad cellulosa för en produktion av
mer än 5 000 ton per kalenderår,

3. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

organiska ämnen i form av regenererad cellulosa för en produktion av högst
5 000 ton per kalenderår,

4. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kr (K), för andra organiska ämnen

än som avses i 1�3,

background image

12

SFS 2008:692

5. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kr (K), om verksamheten avser

kloralkali med användning av amalgammetoden,

6. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser kloralkali med annan metod än amalgammetoden, och

7. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser andra oorganiska ämnen än kloralkali.

24.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kr (K), om verksamheten avser

biosyntetiska processer med en reaktorvolym över 10 kubikmeter, och

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

biosyntetiska processer med en reaktorvolym av högst 10 kubikmeter.

24.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kr (K), om verksamheten avser yt-

aktiva ämnen (tensider),

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller
polymetanpolymerer,

3. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser bindemedel för färg och lack i form av övriga ämnen än de som avses i 2,

4. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor för en gasproduktion av mer
än 150 000 kubikmeter per kalenderår,

5. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor för en gasproduktion av högst
150 000 kubikmeter per kalenderår, och

6. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

annan bränsleproduktion ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.50 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K).

24.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.60 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kr (K), om verksamheten avser

tillverkning av gödselmedel,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av acetylengas eller lustgas, och

3. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1�2.

background image

13

SFS 2008:692

24.80

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.80 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

24.110

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 24.110 i bi-

lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt mate-
rial,

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av sprängämnen,

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av pyrotekniska artiklar, och

5. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av ammunition.

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 25.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av

högst 10 000 ton per kalenderår.

25.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 25.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av mer

än 100 ton per kalenderår, och

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för en produktion av

högst 100 ton per kalenderår.

25.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 25.40 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.10 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

background image

14

SFS 2008:692

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton mineraler per
kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men högst
10 000 ton mineraler per kalenderår, och

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1�2.

26.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.20 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), vid förbrukning av mer

än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per ka-
lenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), vid förbrukning av mer

än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenik-
föreningar per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), vid förbrukning av mer

än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikför-
eningar per kalenderår,

4. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), vid förbrukning av mer

än 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1�3 per kalenderår,

5. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), vid förbrukning av mer

än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1�3
per kalenderår, och

6. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), vid förbrukning av högst

1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1�3 per kalenderår.

26.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.50 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

26.51

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.51 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.70 i bila-

gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

26.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.80 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

26.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.90 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

background image

15

SFS 2008:692

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

26.130 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.130 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

26.140 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 26.140 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

ST�&L OCH METALL

27.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning,

2. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 000 ton per kalenderår,

3. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kr (K), för annan anläggning än

som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton men högst
1 000 000 ton per kalenderår, och

4. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 ton per kalenderår.

27.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.20 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

annan produktion av järn eller stål än som avses i 1,

3. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion
av mer än 50 000 ton per kalenderår, och

4. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion
av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning eller hammar-
smide,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår,

background image

16

SFS 2008:692

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår,

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton zink per kalenderår,

5. med 2 400 kronor (L) eller 800 kronor (K), om verksamheten avser be-

handling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalen-
derår,

6. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår,

7. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår,

8. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst
1 000 ton zink per kalenderår,

9. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsam-
ling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per ka-
lenderår,

10. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält
metall än som avses i 2�9 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter pro-
cess- och sköljvatten,

11. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 2�9 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter process- och sköljvatten,

12. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 2�9 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst
1 000 kubikmeter process- och sköljvatten, och

13. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om verksamheten avser

behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 2�9 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och
sköljvatten.

27.31 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.31 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

background image

17

SFS 2008:692

27.32 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.32 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår, och

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

kallvalsning av högst 50 000 ton stål per kalenderår.

27.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.40 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 10 000
ton per kalenderår,

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår, och

4. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst
10 000 ton per kalenderår.

27.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.50 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produk-
tion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produk-
tion av högst 1 000 ton per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en pro-
duktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en pro-
duktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

5. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000
ton per kalenderår,

6. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000
ton per kalenderår,

7. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

8. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används
med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

background image

18

SFS 2008:692

9. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

10. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per ka-
lenderår, och

11. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.70 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för ferrolegerings-

verk,

2. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med produktion ur malm och slig av mer än 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår,

3. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med produktion ur malm och slig av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

4. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med produktion ur malm och slig av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

5. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för annan anläggning än

som avses i 1 med produktion ur malm och slig av högst 3 000 ton icke-järn-
metall per kalenderår,

6. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kr (K), för annan produktion än

som avses i 1�5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

7. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för annan produktion

än som avses i 1�5 av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnme-
tall per kalenderår,

8. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för annan produktion

än som avses i 1�5 av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnme-
tall per kalenderår, och

9. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för annan produktion än

som avses i 1�5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.80 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för ferrolegerings-

verk, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1.

27.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.90 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

background image

19

SFS 2008:692

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för ferrolegerings-

verk,

2. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av mer än 80 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår,

3. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000
ton icke-järnmetall per kalenderår,

4. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000
ton icke-järnmetall per kalenderår, och

5. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för annan anläggning än

som avses i 1 med en produktion av högst 3 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår.

27.91 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.91 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för ferrolegeringsverk,

och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1.

27.100 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.100 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

produktion av högst 3 000 ton per kalenderår.

27.101 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.101 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av zink med en produktion av mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av zink med en produktion av mer än 10 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår,

3. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av zink med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår,

4. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår,

3*

SFS 2008:690�711

background image

20

SFS 2008:692

5. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår,

6. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår,

7. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om verksamheten avser

gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår,

8. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en produktion av mer än 80 000 ton
per kalenderår,

9. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en produktion av mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton per kalenderår, och

10. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om verksamheten av-

ser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en produktion av högst 20 000 ton per
kalenderår.

27.110 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.110 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av

högst 3 000 ton per kalenderår.

27.120 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.120 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kr (K), för en produktion av mer

än 80 000 ton per kalenderår,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av

högst 3 000 ton per kalenderår.

27.130 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 27.130 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

background image

21

SFS 2008:692

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en produktion av mer

än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för en produktion av mer

än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår, och

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), för en produktion av

högst 200 ton per kalenderår.

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.

Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.

28.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 28.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår, och

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 28.20 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår, och

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 28.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om utsläpp av pro-

cess- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår, och

background image

22

SFS 2008:692

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om utsläpp av process-

och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 28.50 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår,

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

3. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), för varmförzinkning med

uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton
men högst 1 000 ton zink per kalenderår,

4. med 2 400 kronor (L) eller 800 kronor (K), för varmförzinkning med

uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink
per kalenderår,

5. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår,

6. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

7. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100
ton zink per kalenderår,

8. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), för varmförzinkning utan

uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink
per kalenderår,

9. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för annan verksamhet

än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår,

10. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för annan verksamhet

än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

11. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för annan verksamhet

än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår,

12. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), för annan verksamhet än

varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubik-
meter per kalenderår, och

13. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), för annan verksamhet än

varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 28.80 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

background image

23

SFS 2008:692

ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 31.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

31.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 31.20 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

31.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 31.40 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

31.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 31.50 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

METALLBEARBETNING M.M.

34.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 34.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), för en tillverkningsyta

(exklusive yta för endast montering) som är större än 100 000 kvadratmeter,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en tillverkningsyta

(exklusive yta för endast montering) som är större än 20 000 kvadratmeter
men högst 100 000 kvadratmeter, och

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en tillverkningsyta

(exklusive yta för endast montering) som inte är större än 20 000 kvadratme-
ter.

34.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 34.60 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

34.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 34.70 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), för en verkstadsindustri

med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklu-
sive yta för enbart montering) och med fler än 20 maskinbearbetningsplat-
ser,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en verkstadsindustri

med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklu-
sive yta för enbart montering) och med inte fler än 20 maskinbearbetnings-
platser, och

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en verkstadsindustri

med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart mon-

background image

24

SFS 2008:692

tering) och med en förbrukning av sammanlagt mer än 2 000 liter skärväts-
kor eller processoljor i koncentrat per kalenderår.

35.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 35.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K).

F�RBRUKNING AV ORGANISKA L�SNINGSMEDEL

39.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 39.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till högst 50 ton per kalenderår.

39.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 39.20 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 150 000 kronor (L) eller 52 000 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om förbrukningen upp-

går till högst 50 ton per kalenderår.

39.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 39.40 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en förbrukning av

mer än 20 ton halogenerade organiska lösningsmedel per kalenderår,

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för en förbrukning av

högst 20 ton halogenerade organiska lösningsmedel per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en förbrukning av

totalt mer än 50 ton organiska lösningsmedel per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en förbrukning av to-

talt högst 50 ton organiska lösningsmedel per kalenderår.

background image

25

SFS 2008:692

LAGRING AV BR�NSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.

39.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 39.60 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

39.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 39.80 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

GASFORMIGA BR�NSLEN, EL, V�RME OCH KYLA

Gasformiga bränslen

40.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

Kärnkraft

40.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

Förbränning

40.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.40 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för gasturbinanlägg-

ningar, och

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av 1.

40.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.50 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för gasturbinanlägg-

ningar,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för andra anlägg-

ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200
megawatt men högst 300 megawatt,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för andra anläggningar

än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 mega-
watt men högst 200 megawatt, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för andra anläggningar

än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 mega-
watt men högst 100 megawatt.

background image

26

SFS 2008:692

40.51 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.51 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

Vindkraft

40.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.80 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den sammanlagda

uteffekten är mer än 10 megawatt, och

2. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om den sammanlagda ut-

effekten är mer än 1 megawatt men högst 10 megawatt.

40.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 40.90 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

RIVNING M.M.

45.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 45.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K).

INFRASTRUKTUR

63.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 63.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för hamn med mer än

50 anlöp per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 10 000 kronor (K), för hamn med mer än

10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår, och

3. med 10 000 kronor (L) eller 5 000 kronor (K), för hamn med upp till 10

anlöp per kalenderår.

63.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 63.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), för mer än 100 000

flygrörelser per kalenderår,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för mer än 40 000

flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser per kalenderår,

3. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för mer än 10 000 flyg-

rörelser men högst 40 000 flygrörelser per kalenderår, och

4. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för högst 10 000 flygrö-

relser per kalenderår.

background image

27

SFS 2008:692

63.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 63.40 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 18 000 kronor (K).

TANKRENG�RING

74.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 74.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), för en avloppsrenings-

anläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), för en avloppsrenings-

anläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvi-
valenter, och

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), för en avloppsreningsan-

läggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 perso-
ner eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsva-
rar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

AVFALL

Mellanlagring

90.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.30 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

90.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.50 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.

90.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.70 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den hanterade av-

fallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår, och

background image

28

SFS 2008:692

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den hanterade av-

fallsmängden är högst 75 000 ton per kalenderår.

90.100 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.100 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den hanterade av-

fallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den hanterade av-

fallsmängden är högst 50 000 ton per kalenderår.

90.119 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.119 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 25 000 ton per kalenderår,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

Användning för anläggningsändamål

90.130 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.130 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

Biologisk behandling

90.150 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.150 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K).

90.160 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.160 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

background image

29

SFS 2008:692

Förbränning

90.180 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.180 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 250 000 kronor (L) eller 87 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 25 000 ton per kalenderår,

2. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,
och

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

90.190 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.190 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

90.200 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.200 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K).

90.210 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.210 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,
och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 20 000 ton per kalenderår.

90.220 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.220 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår, och

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

Animaliska biprodukter m.m.

90.240 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.240 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 74 000 kronor (L) eller 26 000 kronor (K), vid bearbetning av mer

än 10 000 ton per kalenderår, och

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), vid bearbetning av högst

10 000 ton per kalenderår.

background image

30

SFS 2008:692

Uppläggning

90.270 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.270 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

Deponering

90.290 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.290 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K).

90.300 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.300 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

90.310 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.310 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 20 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. med 5 200 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 50 ton per kalenderår.

90.320 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.320 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 25 000 ton per kalenderår, och

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är högst 25 000 ton per kalenderår.

90.330 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.330 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

90.340 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.340 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K).

background image

31

SFS 2008:692

Annan återvinning eller bortskaffande

90.350 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.350 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K).

90.360 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.360 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

90.380 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.380 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

90.400 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.400 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

90.410 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.410 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K).

90.420 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.420 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

2. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

3. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

90.440 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.440 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 25 000 ton per kalenderår,

2. med 52 000 kronor (L) eller 18 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,
och

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 5 000 ton per kalenderår.

90.450 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.450 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

background image

32

SFS 2008:692

1. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, och

2. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

Långtidslagring, djupförvar

90.455 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.455 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas

1. med 187 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 25 000 ton per kalenderår,

2. med 113 000 kronor (L) eller 40 000 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. med 25 000 kronor (L) eller 8 800 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), om den tillförda avfalls-

mängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

Radioaktivt avfall

90.460 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.460 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 104 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K).

90.470 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 90.470 i bi-
lagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgif-
ten betalas med 104 000 kronor (L) eller 66 000 kronor (K).

SKJUTF�LT, SKJUTBANOR OCH SPORTANL�GGNINGAR M.M.

92.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 92.10 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas

1. med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K), för civilt skjutfält, och
2. med 3 600 kronor (K) för annat skjutfält.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 93.20 i bila-
gan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften
betalas med 10 300 kronor (L) eller 3 600 kronor (K).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tiden från och med den 1 ja-

nuari 2008. Om en tillämpning av de nya bestämmelserna innebär en skyl-
dighet att för 2008 betala en avgift som är högre än den avgift som man en-
ligt äldre bestämmelser skulle ha varit skyldig att betala för 2008, ska dock
de äldre bestämmelserna tillämpas till utgången av 2008.

background image

33

SFS 2008:692

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008