SFS 2008:693 Förordning om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

080693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1473) om
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:1473) om

miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Om verksamheten är anmälningspliktig enligt avdelning 1 i bilagan

till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska
bidraget till miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen betalas med
400 kronor.

3 §

2

Om verksamheten är tillståndspliktig enligt avdelning 1 i bilagan till

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska bi-
draget till miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen betalas med ett
belopp som beräknas med utgångspunkt i den avgift som anges för en sådan
verksamhet i bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (

tillsynsavgiften

). Oavsett vem som utövar till-

synen över verksamheten, ska bidraget alltid beräknas som om tillsynen utö-
vas av länsstyrelsen.

Om verksamhetsutövaren är staten eller en kommun eller om verksam-

hetsutövaren har ställt säkerhet för avhjälpande av en miljöskada och för
andra återställningsåtgärder, ska bidraget motsvara 3,5 procent av tillsyns-
avgiften, dock minst 400 kronor.

I andra fall än de som anges i andra stycket ska bidraget motsvara 7 pro-

cent av tillsynsavgiften, dock minst 400 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. Bestämmelserna i 3 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången för

de bidrag som ska betalas för 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:1003.

2

Senaste lydelse 2007:671.

SFS 2008:693

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008