SFS 2008:694 Förordning med instruktion för Lantmäteriet

080694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten.

2 §

Lantmäteriet ska verka för

1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och
2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation.

3 §

Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för

1. frågor om fastighetsindelning,
2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, och
3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.

4 §

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, sam-

verkan, tillhandahållande och utveckling inom området för grundläggande
geografisk information och fastighetsinformation.

5 §

Lantmäteriet ska

1. ansvara för framställning och utgivning av information från den all-

männa kartläggningen,

2. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som inne-

fattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,

3. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt besluta om

ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogen-
het,

4. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på

land mot Finland,

5.

bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och

forskning inom området geodesi,

6. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,
7. handlägga förrättningar,
8. avgöra ärenden om hemmans mantal,
9. verka för regional samordning av grundläggande geografisk informa-

tion, fastighetsinformation och mätningsverksamhet, och

SFS 2008:694

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:694

10. inom sitt verksamhetsområde
a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som har betydelse för Lantmäteriet,

c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv,
d) utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga

myndigheter, om myndigheterna begär det, och

e) i övrigt ge råd och stöd.

6 §

Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med den begränsning

som följer av andra stycket, bedriva uppdragsverksamhet mot avgift.

I sin egenskap av förvaltningsmyndighet i frågor om fastighetsindelning

får Lantmäteriet bedriva uppdragsverksamhet endast om verksamheten har
ett naturligt samband med myndighetsutövningen och inte omfattar något
annat än

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutred-

ning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med

upprättande av genomförandebeskrivning,

4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybygg-

nadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbild-
ning,

5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförande-

karaktär som behövs för att genomföra en förrättning,

6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,
7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
8. bildande av samfällighetsförening,
9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga myndighe-

ter som ansluter till Lantmäteriets kärnverksamhet, och

10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt

underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de de-
lar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

7 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-

samheten ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Krisberedskaps-
myndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

Ledning

8 §

Lantmäteriet leds av en styrelse.

9 §

Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Organisation

10 §

Lantmäteriets uppdragsverksamhet, med undantag för den uppdrags-

verksamhet som anges i 6 § andra stycket, ska hållas organisatoriskt skild
från Lantmäteriets verksamhet i övrigt.

background image

3

SFS 2008:694

11 §

Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabal-

ken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med
ett inskrivningskontor i

1.

Eksjö

för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, �re-

bro och �stergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs,
Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner,

2.

Härnösand

för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Väster-

norrlands län,

3.

Hässleholm

för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,

4.

Norrtälje

för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Söderman-

lands och Uppsala län,

5.

Mora

för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,

6.

Skellefteå

för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län,

och

7.

Uddevalla

för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göte-
borgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils,
Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenung-
sunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans,
Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, �&måls och �ckerö kom-
muner.

Särskilda organ

Ortnamnsrådet

12 §

Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ort-

namn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter.

Geodatarådet

13 §

Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör

Lantmäteriets samordnande roll inom området geografisk information och
fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom

geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av
standarder, och

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor

om informationsutveckling och tillhandahållande av information.

14 §

Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå gene-

raldirektörerna för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveri-
ges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon av ge-
neraldirektörerna sätter i sitt ställe.

background image

4

SFS 2008:694

Marknads- och konkurrensrådet

15 §

Inom Lantmäteriet finns Marknads- och konkurrensrådet som är ett

forum för dialog mellan Lantmäteriet och näringslivet. Rådet ska hantera
frågor som rör Lantmäteriets uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera
klagomål som gäller priser eller tvister mellan parter.

16 §

Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio

andra ledamöter.

17 §

Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med Lant-

mäteriets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

�rendenas handläggning

18 §

Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor

inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.

Anställningar och uppdrag

19 §

Generaldirektören är myndighetschef.

20 §

Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet, och
2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra stycket.

Personalfrågor

21 §

Vid Lantmäteriet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 §

Lantmäteriet

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Internrevision

23 §

Lantmäteriet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

24 §

Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459)

om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

25 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och fastighetsinfor-

mation, och

3. Lantmäteriets uppdragsverksamhet.

background image

5

SFS 2008:694

Undantag från myndighetsförordningen

26 §

Lantmäteriets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna

om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008, då förordningen

(2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008