SFS 2008:695 Förordning om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

080695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mätningskungörelsen (1974:339);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om mätningskungörelsen (1974:339)

1

dels

att 16 § ska upphöra att gälla,

dels

att i 4 § ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝,

dels

att 2, 6, 8 och 11�13 a §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

�&terställande av ett förkommet eller skadat gränsmärke utan samband

med fastighetsbildningsförrättning vidtas av lantmäterimyndigheten som en
särskild åtgärd, om fastighetsbestämning enligt 14 kap. fastighetsbildnings-
lagen (1970:988) inte behövs. Enligt beslut av Lantmäteriet kan återstäl-
lande verkställas även av ett lokalt mätningsorgan.

Berörda sakägare ska underrättas i god tid om en sådan åtgärd. Underrät-

telse får ske genom vanlig postförsändelse.

Beslut om en sådan särskild åtgärd som avses i första stycket får inte över-

klagas.

6 §

Stommätning ska vara numerisk. Planstommätning ska vara ansluten

till rikets triangelnät. Om man vid beräkning ska ta hänsyn till jordytans
buktighet, ska det ske enligt normer som tillämpas vid rikstrianguleringen.

Höjdstommätning ska vara ansluten till rikets höjdnät.
Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta

att stommätning får utföras i lokala system som inte är anslutna till riks-
näten.

8 §

En karta ska upprättas i någon av skalorna 1:100, 1:200, 1:400, 1:500,

1:1 000, 1:2 000, 1:4 000, 1:5 000 eller 1:10 000.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta

att en karta får upprättas i en annan skala.

Exemplar av karta, som enligt gällande bestämmelser ska redovisas till of-

fentligt arkiv, ska framställas på arkivvärdigt material.

11 §

3

Mätdon som används vid mätnings- och kartläggningsarbeten som

avses i denna kungörelse ska vara noggrant kontrollerade och kalibrerade

1

Senaste lydelse av

4 § 1995:1430
16 § 1995:1430.

2

Senaste lydelse 1995:1430.

3

Senaste lydelse 1995:196.

SFS 2008:695

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:695

samt vara av sådan beskaffenhet att man kan räkna med att resultaten får av-
sedd kvalitet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med

Lantmäteriet meddela föreskrifter om längdnormaler för kalibrering av mät-
don.

12 §

4

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av

denna kungörelse.

Lantmäteriet utövar tillsyn över tillämpningen av denna kungörelse.

Dock ska Vägverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i väg-
lagen (1971:948), Banverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och Sveriges geologiska under-
sökning utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i minerallagen
(1991:45).

13 §

5

Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kun-

görelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med per-
sonal som uppfyller behörighetskraven i andra stycket eller som har förkla-
rats behörig enligt tredje stycket.

Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i

övrigt den som vid sektionen för lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid
en teknisk högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad
på bland annat ämnena geodesi och fotogrammetri och som dessutom har
minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet. Den som
avlagt ingenjörsexamen vid en gymnasieskolas eller ett tekniskt gymna-
siums mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kunskaper och
som har minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet är
också behörig.

Lantmäteriet får genom beslut i det enskilda fallet förklara att någon som

inte uppfyller kraven i andra stycket är behörig att självständigt verkställa
arbeten enligt denna kungörelse. Detsamma gäller för Vägverket, Banverket
och Sveriges geologiska undersökning i fråga om verksamhet som dessa
myndigheter har tillsyn över.

13 a §

6

En fastighetsförteckning ska vara bestyrkt. Behörig att bestyrka en

sådan förteckning är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sek-
tionen för lantmäteri vid en teknisk högskola med utbildning inriktad på
fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsva-
rande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fast-
ighetsbildning eller fastighetsregistrering. Behörig är också den som har
motsvarande kunskap och erfarenhet i fastighetsfrågor.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om fastighetsförteckningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

4

Senaste lydelse 1998:219.

5

Senaste lydelse 1996:4.

6

Senaste lydelse 1995:1430.

background image

3

SFS 2008:695

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008