SFS 2008:696 Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

080696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1270) om förande
av samfällighetsföreningsregister m.m.;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 7, 9, 14 och 15 §§ förordningen

(1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

1

Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten.

3 §

2

De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och be-

arbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att till-
handahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade
föreningar och samfälligheter.

7 §

3

Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas

till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i
den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället regi-
streras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt
beslutet kommer ha sitt säte.

9 §

4

Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregi-

streringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.

En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om
1. föreningens organisationsnummer,
2. föreningens firma,
3. föreningens säte,
4. föreningens adress, och
5. datum för registrering eller avregistrering.
Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar

och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda
vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om
vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer,
om registret innehåller sådana uppgifter.

1

Senaste lydelse 1995:1456.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1995:1456.

4

Senaste lydelse 2003:965.

SFS 2008:696

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:696

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

5

Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats

för införande i de register som avses i 1 §. Uppgifterna får lämnas ut via ter-
minal.

Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får

användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål.

15 §

6

Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten

av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

5

Senaste lydelse 1995:1456.

6

Senaste lydelse 1995:1456.